******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=1945&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
Nr. 4
24 december 2003
Inhoud

- Aantal opgaven emissies gestegen tot 90%
- Ministerraad keurt wetsvoorstel emissiehandel goed
- Bonus-toewijzing ook voor 'late' toetreders convenanten

Volgens de laatste stand (van gisteren) heeft bijna 90% van alle Nederlandse kandidaat-deelnemers aan het Europese emissiehandelssysteem nu de CO2-gegevens over 2001 en 2002 ingediend.

Novem en het Verificatiebureau Benchmarking, die de gegevens in allerlei vormen binnenkregen, tonen zich tevreden over de uiteindelijke respons op de mailing naar 350 bedrijven (officieel: inrichtingen). Naast de 33 bedrijven die niet in de mailing zaten en die zich niettemin spontaan aanboden met hun emissiegegevens, hebben 311 bedrijven de gegevens ingeleverd. "De meeste van de overblijvende 39 bedrijven zullen vermoedelijk hun gegevens helemaal niet indienen", aldus Wil Nuijen van Novem. "Het zijn voornamelijk bedrijven met relatief lage uitstoot, zoals steenbakkers, grasdrogers, glastuinbouwers en een paar energie-installaties. Een paar daarvan hebben al laten weten niets in te leveren, met andere praten we nog. We zullen later beslissen wat te doen met de overblijvers."

De emissiegegevens, die momenteel worden getoetst aan reeds bekende gegevens uit het convenant Benchmarking, de milieujaarverslagen en de Meerjarenafspraken, zullen in de komende maand worden gebruikt als basis voor het Toewijzingsplan, dat eind maart bij de Europese Commissie moet liggen.

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Geel om per 2005 emissiehandel in Nederland mogelijk te maken. Het gaat om een apart hoofdstuk in de Wet Milieubeheer dat nodig is voor de implementatie van de Europese Richtlijn over emissiehandel.

De ministerraad gelooft dat via handel in emissierechten – in eerste instantie voor CO2 en NOx – flexibiliteit en keuzevrijheid voor bedrijven kan ontstaan bij het behalen van emissiedoelstellingen. Een bedrijf kan zelf beslissen of het investeert in maatregelen voor emissiereductie in het eigen bedrijf of dat het via de markt rechten van een ander bedrijf overneemt.

Sinds maart 2003 ligt er een
voorontwerp van de wet, dat daarna wel fors is gewijzigd. Het bevat onder andere de oprichting van een nieuwe toezichthouder, de Nationale Emissieautoriteit (NEa). Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Ook bedrijven die later dan 31 december 2002 zijn toegetreden tot het Convenant Benchmarking of de meerjarenafspraken kunnen nog in aanmerking komen voor een bonus voor 'early action'. De overheid stelt de nieuwe deadline nu op 31 januari 2004.

Alleen bedrijven (officieel: inrichtingen) die deelnemen aan het Convenant Benchmarking of de Meerjarenafspraken komen in aanmerking voor extra emissierechten, als zij met hun maatregelen tot dusverre beter presteren dan de convenanten van hen vragen. Bij bedrijven die niet aan een convenant deelnemen gaat de projectgroep allocatie uit van een korting op de toewijzing van emissierechten van 15%, tenzij het bedrijf kan aantonen wel de nodige maatregelen te hebben genomen - in dat geval is de korting nihil. Maar dat is het maximaal haalbare voor een niet-convenantpartij. Reden voor dit verschil in behandeling is dat convenantpartijen langlopende verplichtingen op gebied van energie-efficiency zijn aangegaan. Bovendien worden deze verplichtingen gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen.

Vanwege de bonus kan het voor een bedrijf aantrekkelijk zijn alsnog toe te treden tot een convenant. In overleg met de verschillende partijen hebben de ministeries van EZ en VROM besloten dat het tijdstip waarop rekening zal worden gehouden met deelname aan een convenant wordt verlengd tot 31 januari 2004. Als een bedrijf voor die datum een goedgekeurd Energie-efficiencyplan of Energiebesparingplan kan overleggen dan zal dat plan als basis voor de allocatie van de CO2-emissierechten worden gebruikt. De nieuwe deadline laat nog voldoende tijd om de gegevens te verwerken in het Toewijzingsplan dat 31 maart 2004 af moet zijn.

Bedrijven die gebruik willen maken van deze mogelijkheid, kunnen contact opnemen met de Commissie
Benchmarking of met Novem.

29 januari 2004: Congres CO2-NOx Emissiehandel

Het congres CO2-NOx Emissiehandel zal plaatsvinden op donderdag 29 januari 2004 in het Beurs-World Trade Center in Rotterdam. Het congres gaat in op de systematiek van emissiehandel, monitoring, wetgeving, de Nederlandse Emissieautoriteit en de toewijzing van emissierechten. Het congres is een initiatief van de ministeries van VROM en EZ en werkgeversvereniging VNO-NCW, die gezamenlijk ook de invoering van emissiehandel voor CO2 en NOx begeleiden. Het congres is bedoeld voor bedrijven, branche-organisaties, de huidige vergunningverleners in het kader van de Wet Milieubeheer(provincies) en adviseurs.

Meer informatie en een opgaveformulier vindt u
hier.

11 februari 2004: VVM-debat over emissiehandel

Op woensdag 11 februari 2004 word het traditionele energiedebat van de sectie energie van de Vereniging van Milieukundigen (VVM) gewijd aan CO2-emissiehandel. Opinieleiders uit het bedrijfsleven, overheid, politiek, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties debatteren onder leiding van Jaap Jelle Feenstra (voorzitter VVM).
Datum: woensdag 11 februari 2004 van 15.30-20.00 uur.
Locatie: Rode Hoed Amsterdam
Voor meer informatie: e-mail naar VVM-secretariaat.

Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).