******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=3400&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 11
28 mei 2004

Alle inspraakreacties en beslissingen rond het Nederlandse allocatieplan CO2-emissiehandel staan sinds 27 mei op Internet. Via www.CO2-emissiehandel.novem.nl (knop inspraakreacties) kunnen bedrijven en andere partijen zien hoe de reacties zijn verwerkt.

Volgens de regels van de inspraakprocedure worden 140 reagerende bedrijven met naam genoemd. Reacties en gegevens die door de bedrijven zelf als vertrouwelijk zijn aangegeven of die door de ministeries als vertrouwelijk zijn ingeschat, staan niet in het overzicht. Van de ruim 400 ingebrachte punten hebben er zo'n 100 geleid tot een aanpassing van het Allocatieplan.

Alle bedrijven krijgen kort na Pinksteren ook een brief in de bus met de kennisgeving over deze openbaarmaking.

De inspraak en de reacties daarop worden ook ter kennisname van de Europese Commissie gebracht zodat ook die kan nagaan hoe de reacties zijn verwerkt in het medio april ingediende Allocatieplan. De verwerking van een gering aantal reacties blijkt meer tijd te vergen. Eventuele aanpassingen die hieruit volgen zullen later aan de Europese commissie worden voorgelegd.

Daarnaast hebben zich nog circa 20 bedrijven gemeld die wellicht ook onder de richtlijn vallen en die niet in het ingediende plan zijn opgenomen. Deze bedrijven is gevraagd om opgave te doen. Die opgaven zullen worden getoetst en indien daar aanleiding toe is, zullen deze bedrijven in een later stadium worden toegevoegd. De totale emissie van de betrokken installaties bedraagt minder dan 1 Mton CO2.

Een totaaloverzicht van alle reacties en debeslissingen was al eerder aan de Tweede Kamer gestuurd (zie ook nieuwsbrief nr. 8).

Op 1 juni gaat de Grootschalige demonstratie emissiehandel die door het Ministerie van VROM wordt georganiseerd van start. Meer dan 33 inrichtingen gaan bij wijze van proef hun monitoringsprotocollen indienen, hun CO2- en NOx-emissies bijhouden en rapporteren, rechten inleveren en onderling in rechten handelen. Op deze manier willen de overheid en de deelnemers alle aspecten van emissiehandel zoveel mogelijk onder praktijkomstandigheden testen.

Op een bijeenkomst vorige week kregen deelnemende bedrijven een toelichting over de Grootschalige demonstratie. In totaal waren zo'n veertig vertegenwoordigers van instellingen aanwezig. "Inmiddels hebben 25 bedrijven zich opgegeven met in totaal 33 installaties", zegt Hans Warmenhoven, een van de organisatoren van de demonstratie. "Een aantal aanvragen druppelt nog binnen. Begin juni worden de demorechten gealloceerd, in totaal circa 18 miljoen ton CO2. Ook krijgen bedrijven geld toegewezen - de zogenaamde demo-euro's - waarmee ze kunnen handelen." Transacties van rechten tussen bedrijven worden, net als in de werkelijke handel in 2005, bijgehouden in een register door de Nederlandse Emissie Autoriteit in oprichting (NEa i.o.).

Uiterlijk 30 augustus leveren bedrijven hun emissierapporten in. Deze worden voor 21 september beoordeeld door verificateurs. Op 30 september - na toezicht en inspecties van de NEa - eindigt de demonstratie. Bedrijven kunnen het 'spel' winnen door voldoende rechten te hebben voor hun emissies en daarnaast het meeste geld over te hebben per hoeveelheid emissies.

Zie verder eerder verschenen bericht in de
vorige nieuwsbrief.


Op 29 juni organiseren de ministeries van EZ en VROM een congres over Emissiehandel, zowel van CO2 als NOx. Het congres in het WTC in Rotterdam is primair bedoeld voor bedrijven die onder het Europese handelssysteem vallen. Ook vergunningsverleners, brancheorganisaties en advieswereld zijn uitgenodigd.

Aan bod komen onder andere:
∑ De stand van zaken rond het Nederlandse Allocatieplan (o.a. EU reactie)
∑ Monitoring protocollen
∑ Grootschalige proef
∑ Fiscale en juridische aspecten
∑ Allocatieplannen van andere EU-landen
∑ Tijdpad
∑ Wat er van de bedrijven wordt verwacht

Inschrijving en informatie via de
SenterNovem site. De inschrijvers zullen op de hoogte worden gehouden over het definitieve programma van het congres, dat in een laat stadium wordt vastgesteld om zo goed mogelijk op de actuele situatie in te kunnen spelen.


Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).