******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=3964&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 15
23 augustus 2004

De ministeries van VROM en van EZ hebben een ontwerp gemaakt van het nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2005 tot en met 2007. Dit is gebaseerd op het door de Europese Commissie goedgekeurde Nederlandse allocatieplan. Het ontwerp staat vier weken open voor inspraak.

Dit besluit stelt de toekenning vast van rechten aan bedrijven over de eerste handelsperiode. Daarnaast ligt hiermee de reserve vast voor nieuwe CO2-producerende bedrijven die in deze periode starten. Het ontwerp ligt ter inzage op de griffies van de provincies en in de bibliotheken van de ministeries van VROM en EZ. Betreffende bedrijven, brancheorganisaties en de Eerste en Tweede Kamer krijgen het ontwerp toegezonden. Ook zijn het plan en het ontwerp-toewijzingsbesluit gepubliceerd op de
website van Novem.

Onder druk van de Commissie moest Nederland enkele weken terug haar emissieplafond van 115 megaton verlagen. De Commissie stelde 109 megaton voor. Een compromis van 112 megaton werd op 7 juli goedgekeurd. De helft van de verlaging (1,5 megaton) is van de reserves afgetrokken. De overige 1,5 megaton korting is op de industrie toegepast.

Opt-out

De Nederlandse aanvraag voor 'opt-out' van de installaties met een kleine uitstoot - minder dan 25 kiloton – heeft de Commissie nog niet goed- of afgekeurd. "We hopen dat de Commissie hier half september uitsluitsel over geeft", zegt Paul van der Lee van VROM. "We verwachten een positief antwoord, maar dat is nog even afwachten."

De bedrijven die via deze opt-out eventueel tijdelijk buiten het handelssysteem worden gehouden, zijn eveneens opgenomen in de bijlage bij het toewijzingsbesluit. Indien de Commissie instemt met deze opt-out, zullen deze inrichtingen geen emissievergunning nodig hebben, geen rekening krijgen en dus ook geen rechten krijgen. Echter, als de Commissie niet akkoord gaat met de opt-out, zullen deze inrichtingen hun broeikasgasemissierechten toegewezen krijgen. Daarom is het ook voor deze bedrijven van belang mee te doen in de inspraakronde en hun allocatie als definitief te beschouwen.

Reactie

Inspraak op het toewijzingsbesluit is mogelijk tot en met 17 september. De ministeries benadrukken dat de inspraak over de concrete toepassing per inrichting van de algemene criteria voor de toewijzing moet gaan. Inspraak op de criteria zelf (de rekenregels) is niet mogelijk, aangezien de mogelijkheid daartoe al in het voorjaar is geboden. "Bedrijven kunnen bijvoorbeeld wel bezwaar maken als er verkeerde gegevens gebruikt zijn in de berekening", aldus Van der Lee. "Of als bijvoorbeeld de efficiŽntiefactor van een inrichting anders blijkt te zijn."

Bedrijven kunnen hun reactie op de toepassing van de criteria indienen bij:
Mw. mr. C.M. Zwartepoorte
Directeur Klimaatverandering en Industrie
Ministerie VROM
Postbus 20951
2500 EZ DEN HAAG

Na verwerking van de reacties, zullen de ministeries het definitieve nationaal toewijzingsbesluit vaststellen. Aanvechten is daarna alleen nog maar mogelijk door beroep in te stellen bij de Raad van State. Daarvoor is zes weken de tijd.

De Europese Commissie bereidt momenteel de beoordeling voor van de tweede tranche van nationale allocatieplannen. De eerste acht plannen, waaronder het Nederlandse, werden al begin juli beoordeeld (zie ook Nieuwsbrief nr 14).

Medio september zal eerst het Klimaatcomitť van de verzamelde lidstaten de binnengekomen plannen beoordelen. Op basis van het advies van dit comitť zal de Europese Commissie de plannen goed- of afkeuren. Besluiten over de tweede lichting worden in oktober verwacht. Tijdens de zomermaanden werkten enkele lidstaten hard aan hun plannen. Boven hun hoofd hangt een procedure, die de Europese Commissie eerder heeft aangekondigd voor landen die hun plannen te laat indienen.

Spanje en ItaliŽ hebben inmiddels hun allocatieplannen aangepast. Ook Polen heeft een plan gepubliceerd. Bijvoorbeeld Griekenland heeft nog steeds niets gepubliceerd en riskeert sancties.

ItaliŽ heeft wijzigingen in zijn plan doorgegeven aan de Europese Commissie. Het totale plafond in de eerste periode is teruggebracht met 30 megaton per jaar (12,5% van de totale emissie per jaar). De meeste reductie zit in de energiesector. De totale hoeveelheid gealloceerde emissies bedraagt ongeveer 240 ton per jaar. Ongeveer 2.100 Italiaanse installaties zijn betrokken bij het handelssysteem.

Spanje heeft in zijn nieuwe versie de totale hoeveelheid CO2 iets verlaagd ten opzichte van het vorige plan dat in juni uitkwam. Het totale plafond bedraagt nu 160 megaton. Ook het aantal installaties dat onder het handelssysteem valt is teruggebracht met enkele tientallen tot 1066. Opvallend is de toevoeging van 33 warmtekrachtinstallaties aan het allocatieplan. In totaal doen er nu 234 warmtekrachtinstallaties mee.

Polen publiceerde een concept-allocatieplan met flinke ruimte voor groei. De economische groei wordt geschat op 19,7% over de periode 2005-2007. Polen alloceert 280,7 megaton CO2 per jaar, terwijl de totale CO2-emissie in de basisperiode (1999-2002) 219,8 megaton bedroeg. Als reden hiervoor geeft Polen dat er in die jaren sprake was van een economische teruggang jaren. In totaal vallen 945 Poolse installaties onder het handelssysteem. Voor 220 kleine installaties met een emissie onder de 5 kiloton is een 'opt-out' aangevraagd.

De tijd voor de beoordeling van de resterende toewijzingsplannen begint te dringen. Na de definitieve goedkeuring, vermoedelijk in oktober, dienen de betreffende lidstaten de toewijzing nog te effectueren. "Maar wij dringen er bij de Commissie op aan dat de haast niet moet leiden tot slordigheid. Allocatieplannen van landen die te laat zijn moeten net zo zwaar beoordeeld worden als de overige plannen", aldus Jeroen Brinkhoff van Economische Zaken.

De grootschalige demonstratie die in juni van start ging is in volle gang. Emissierechten worden gekocht en verkocht tijdens geplande handelssessies, waarvan er al een aantal heeft plaatsgevonden. Tijdens de laatste sessie op 15 juli vonden er zes transacties plaats. Er werd 14.000 kg aan NOx verkocht tegen een gemiddelde prijs van 1,16 euro en 2.500 ton CO2 tegen een gemiddelde prijs van 11,16 euro. In totaal zijn er al meer dan 60 transacties geweest binnen de demonstratie.

"Ik ben erg tevreden over het verloop van de demonstratie", zegt Hans Warmenhoven, projectmanager van de demonstratie. "De deelname van de partijen is goed en het enthousiasme is groot. Het is echter nog te vroeg om al conclusies te trekken. Wel hebben we al geconstateerd dat er nog gekeken moet worden naar de risico's verbonden aan de opzet van het register. Stel dat er fouten zijn in het register of dat dit uit de lucht zou gaan. Wie is er dan aansprakelijk? Hier moet dus nog naar worden gekeken en het ministerie van VROM besteedt hier nu ook aandacht aan."

Eerste validatie

Op dit moment beoordeelt de NEa de ingediende monitoringsprotocollen. "De meeste deelnemers hebben al een eerste reactie op hun monitoringsprotocol ontvangen. De NEa constateert duidelijk dat de kwaliteit van de ingediende protocollen toeneemt", aldus Warmenhoven. Inmiddels is het eerste monitoringsprotocol gevalideerd (zie elders in deze nieuwsbrief).

De volgende fase in de demonstratie is het opstellen van emissieverslagen, de bedrijven zijn daar nu mee bezig. Vanaf 1 september worden deze verslagen geverifieerd. Er zijn afspraken gemaakt over de verificaties tussen de NEA en het Verificatiebureau Benchmark Energie-efficiency (VBE) dat binnen de demonstratie, net als in de werkelijke handel, bijna alle emissieverslagen gaat verifiŽren. De demonstratie loopt eind september af, als alle geverifieerde emissie verslagen binnen zijn.

Meer informatie over de voortgang van de demonstratie ook
hier beschikbaar.

De uitstoot van broeikasgassen in de vijftien oudste lidstaten van de EU is tussen 2001 en 2002 met 0,5% gedaald. Volgens een rapport van het European Environment Agency (EEA) deze zomer volgt de daling op een lichte stijging in de twee jaren ervoor.

De emissies van de 15 lidstaten zaten in 2002 2,9% onder die van het basisjaar (meestal 1990). Maar het is nog een lange weg voor EU om Kyoto te halen, stelt de EEA. Uitgaande van een lineaire daling naar 8% reductie in 2008-2012 had de reductie in 2002 al 4,8% moeten bedragen. Frankrijk, Duitsland, Zweden en Groot-BrittanniŽ zijn op de goede weg; Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk, ItaliŽ, Denemarken en Griekenland daarentegen missen de doelstelling ruimschoots.

De daling is onder andere te danken aan het warmere weer en de afnemende economische groei in de productiesector. Ook een aantal specifieke maatregelen om de uitstoot terug te dringen droeg hieraan bij, zoals het terugdringen van lachgasemissies in de chemische industrie in Frankrijk en Groot-BrittanniŽ en de reductie van methaanemissies uit afvaldepots in de meest lidstaten.

De EEA bracht op 18 augustus tevens een rapport uit over de gevolgen van wereldwijde klimaatverandering. Hierin stelt het EEA dat de veranderingen in het weer al zichtbaar zijn, waaronder een toename van extreem weer in Europa. Ook is de temperatuurstijging hoger dan in de rest van de wereld. Geschat wordt dat de gemiddelde temperatuur in Europa deze eeuw met 2,0 tot 6,3 graden Celsius omhoog gaat.

Meer informatie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft het eerste monitoringsprotocol gevalideerd. Aan deze mijlpaal wordt op 30 augustus een officieel tintje gegeven tijdens een bijeenkomst bij het ministerie van VROM. Het ministerie van VROM en de Nederlandse Emissieautoriteit nodigen alle bedrijven die gaan handelen in emissierechten, de brancheorganisaties en betrokkenen vanuit de overheid uit, alsmede de pers.

Staatssecretaris Pieter van Geel overhandigt op die middag een speciale prijs aan het bedrijf waarvan als eerste het monitoringsprotocol gevalideerd is. Daarbij wil hij ook mensen achter de schermen en bedrijven die voorop lopen bij de invoering van emissiehandel in het zonnetje zetten. Verder zal hij op deze middag ingaan op de laatste ontwikkelingen rondom het handelssysteem. Daarna zal een borrel worden aangeboden.

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 30 augustus van 16.00 tot 18.00 uur in de Moorse tuin van het ministerie van VROM.

Bedrijven worden uitgenodigd zich uiterlijk maandag 23 augustus via e-mail aan te melden, met opgave van de namen van bezoekers en het bedrijf, bij
Jan Dijstelbloem, 070-3391830. Hier vindt u een routebeschrijving naar het VROM-hoofdgebouw.

Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).