******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=6647&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 26
29 augustus 2005

Bedrijven kunnen in november of december weer een enquÍteformulier verwachten voor het opgeven van de emissiegegevens. Uiterlijk 30 juni 2006 moet de overheid een allocatieplan indienen bij de Europese Commissie voor de tweede periode van het handelssysteem, van 2008 tot en met 2012.

De ministeries van VROM en EZ en het bedrijfsleven zijn begonnen met het leggen van de basis voor het toewijzingsbesluit van emissierechten voor de tweede periode van de Europese emissiehandel. Hoewel de verschillen in de praktijk niet erg groot zullen zijn, is vanaf 2008 niet langer sprake van een 'proefperiode' voor de emissiehandel. In de voorbereidingen voor de tweede toewijzing hebben de ministeries de aanbevelingen uit de evaluatie van de eerste toewijzing ter harte genomen, als ook de ervaringen met de beroepen bij de Raad van State. "We zullen brancheorganisaties nog beter betrekken bij de voorbereidingen", zegt Paul van Slobbe van EZ. "Nu zijn we al bezig met gesprekken met een twintigtal organisaties, om te luisteren naar specifieke wensen en problemen."

Overleg vindt plaats op drie niveaus: in de bestuurlijke top (minister, staatssecretaris en bedrijfsleven), in een Directeurenoverleg (met de top van de departementen en bedrijfsleven) en in de Commissie Allocatie Plan (CAP).

Streefwaarde
Centraal in de voorbereidingen staat de vaststelling van de hoogte van het emissieplafond voor de bedrijven die aan emissiehandel meedoen. Deze hoogte zal worden afgeleid uit de streefwaarde van emissies voor de industrie. Het getal van 112 miljoen ton CO2 per jaar, dat al dateert van de gesprekken over de eerste periode, zal aan verandering onderhevig zijn. In ieder geval vindt een technische herberekening plaats omdat sommige emissies niet hoeven te worden meegerekend. Het resterende bedrag van jaarlijks ongeveer 108 megaton wordt dan nog aangepast voor de emissies die onder het handelssysteem vallen.

Wellicht moet het bedrag ook nog worden verlaagd om 'Kyoto' te realiseren. Over de algehele voortgang in het kader van 'Kyoto' zal de 2de Evaluatienota Klimaatbeleid, die gepland staat voor oktober, verder berichten. De streefwaarde zal rond 1 oktober ook onderwerp van gesprek zijn in bestuurlijk overleg tussen de minister van EZ, de staatssecretaris van VROM en de top van het bedrijfsleven. De streefwaarde zal in ieder geval begin volgend jaar vaststaan.

Zeker is dat ook het tweede allocatieplan zal uitgaan van historische emissiegegevens en de gerealiseerde energie-efficiŽntie tot nu toe zal meenemen. De basisjaren voor de emissiegegevens moeten echter nog wel worden vastgesteld.

EnquÍte
Al in november of december zal aan alle bedrijven worden gevraagd om de emissiegegevens op te geven. Dat zal ook gelden voor de bedrijven die momenteel via een 'opt-out' zijn uitgezonderd van de emissiehandel. Die mogelijkheid bestaat in de tweede handelsperiode in principe niet meer. "Wel wordt er internationaal gepraat over het buiten het systeem laten van de kleinere bedrijven", geeft Hans de Waal van VROM nog enige hoop. "Maar het is nog onduidelijk hoe we dat voor 2008 kunnen gaan regelen."

De projectgroep met overheid en bedrijfsleven wil rond 1 april het toewijzingsplan klaar hebben voor inspraak.

 • Terug naar Inhoud

 • Op 18 juli is het register voor de handel in NOx-emissies online gegaan. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) organiseert in september en oktober 2005 nog enkele trainingen over het Register NOx-Emissiehandel. De trainingen zijn ingedeeld naar kennisniveau van de deelnemers, zodat het tempo van de trainingen daarop aangepast kan worden.

  De officiŽle inschrijving is al gesloten, maar u kunt zich nog op een reservelijst laten plaatsen. Bent u (beoogd) rekeningbevoegde van een NOx-rekening en wilt u alsnog aan de trainingen deelnemen? Stuur dan zo spoedig mogelijk een mailtje naar de Helpdesk Registratie Emissiehandel (helpdesk.registratie@minvrom.nl). U krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd.

 • Terug naar Inhoud

 • De NEa is vandaag (29 augustus) verhuisd naar de twaalfde verdieping van het Centre Court aan de Prinses Beatrixlaan in Den Haag.

  De vorige huisvesting aan het Willem Witsenplein was tijdelijk. Voor relaties kan dit betekenen dat de NEa vandaag wellicht minder goed bereikbaar is. De werkzaamheden gaan echter gewoon door.

  De telefoonnummers en e-mailadressen blijven ongewijzigd. Het nieuwe postadres wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt op dewebsite van VROM, www.vrom.nl/nea.

  Ditzijn de contactgegevens:
  De Nederlandse Emissieautoriteit
  CentreCourt
  Prinses Beatrixlaan 2
  2595 AL Den Haag
  telefoon: 070 - 339 8961
  fax: 070 - 339 1394
  e-mail: nea@minvrom.nl
  internet: http://www.vrom.nl/nea

 • Terug naar Inhoud

 • De herziening vanhet toewijzingsbesluit voor CO2-emissierechten, het gevolg van de beroepsprocedure bij de Raad van State, heeft deze zomer een handvol nieuwe beroepen van bedrijven opgeleverd.

  De beroepen zijn op 10 en 11 augustus behandeld bij de Raad van State, die vermoedelijk volgende week tot een einduitspraak zal komen. De beroepen zijn afkomstig van bedrijven die door de wijziging van het besluit ook zelf in aanmerking wilden komen voor een herziene toewijzing.

  In de maak is ook de toewijzing van de eerste lichting 'nieuwkomers' in 2005. Er is een twintigtal aanvragen ingediend voor emissierechten, maar die aanvragen voldoen, aldus Hans de Waal van VROM, niet allemaal aan de voorwaarden om als 'nieuwkomer' te worden aangemerkt. "Een belangrijk criterium bijvoorbeeld is dat het moet gaan om een nieuwe of een uitbreiding van de installatie, en niet alleen een stijging van de productie", zegt De Waal. Hij bevestigt dat het gaat om relatief kleine volumes emissierechten, in totaal nog geen 100 kiloton voor de periode van drie jaar.

  Nieuwkomers in het jaar 2005 die verzuimd hebben voor 1 juli een aanvraag voor rechten in te dienen kunnen dit alsnog doen vůůr 1 januari 2006. Op tijd ingediende verzoeken kunnen dan in 2006 nog met terugwerkende kracht (voor het jaar 2005) worden gehonoreerd.

 • Terug naar Inhoud

 • Bij een groot deel van de bedrijven is de monitoring van de CO2 en NOx-emissies nog niet zodanig op orde dat zij nu een goedgekeurd emissieverslag zouden kunnen inleveren. Die indruk hebben verificateurs op grond van vrijwillige systeemanalyses in opdracht van bedrijven.

  De analyse van de monitoring van CO2 en NOx heeft in de afgelopen maanden een groot aantal waarnemingen bij bedrijven opgeleverd. Het Verificatiebureau Benchmarking Energie-efficiency (VBE), dat vanwege het aanbod van gratis verificatie verreweg de meeste bedrijven zal gaan controleren, heeft tot dusverre een zeventigtal analyses uitgevoerd. Daaruit blijkt dat in 40% van de gevallen nog sprake is van 'ernstige tekortkomingen'. "Dat wil zeggen dat meetsystemen niet of nog niet geÔmplementeerd zijn op de manier zoals in het monitoringsprotocol wordt beloofd",aldus Jaap Verhoeff van VBE. "De afwijking in de emissiegegevens dreigt groter te worden dan 5%, waardoor wij geen goedkeuring aan een emissieverslag zouden mogen hechten."

  Bedrijven zijn over het algemeen blij met de vroege constatering van deze tekortkomingen. "Deze systeemanalyses zijn dus heel erg waardevol", aldus Verhoeff. "Soms weten bedrijven wel wat er nog ontbreekt, soms ook niet, en dus kunnen ze maatregelen nemen. Ook voor ons is dit efficiŽnt, want nu we al in bedrijven geweest zijn, hebben we een goede basis voor volgend jaar in maart als het spitsuur wordt met de echte emissieverslagen."

  De systeemverificaties hebben geen officiŽle status, dus bedrijven hoeven aan de NEa geen verslag te overleggen van de analyses die het VBE voor hen uitvoert. Wel moeten zij melden of in bepaalde gevallen een aanvraag tot wijziging indienen als de analyses leiden tot wijzigingen van de afspraken die in het protocol zijn vastgelegd "Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven de juiste maatregelen nemen en volgend jaar op tijd klaar zijn", zegt Verhoeff. Het VBE wil voor 1 december de systemen van 238 bedrijven hebben geanalyseerd.

 • Terug naar Inhoud
 • De Begeleidingsgroep Monitoring, Verificatie en Rapportage (BG-MR&V) heeft recent het 'Verificatieprotocol' vastgesteld, de handleiding voor verificatie van meetgegevens van de NOx en CO2-emissies. Ook is het programma voor het verkrijgen van accreditatie door verificatie-instellingen nu gereed.

  De jaarlijkse emissiegegevens van een bedrijf voor CO2 en/of NOx moeten door een daartoe geaccrediteerde verificatie-instelling worden geverifieerd. In het verificatieprotocol staat hoe een verificateur te werk moet gaan om de gegevens te controleren en daarover verslag te leggen. "Het is een stappenplan", aldus Chris Dekkers van VROM, lid van de begeleidingsgroep waarin ook het bedrijfsleven is vertegenwoordigd. "Een verificateur moet bijvoorbeeld in een strategische analyse nagaan welke installaties de meeste emissies veroorzaken en daarop met een risico-analyse nagaan welke bronnen of welke elementen in de monitoring de grootste risico's hebben voor de nauwkeurigheid van de metingen."

  Het verificatieprotocol is binnenkort te vinden op de site van de NEa.

  Tevens is het zogenoemde 'Accreditatieprogramma' voltooid, waarin staat aan welke kwalificaties de verificateur moet voldoen om geaccrediteerd te worden. In het eerste jaar zal de verificateur nog niet aan alle accreditatie-eisen van de Raad voor Accreditatie (RvA) kunnen voldoen. "Er is sprake van een overgangsjaar", aldus Chris Dekkers. "De accreditatie vraagt bijvoorbeeld om ervaring van de teamleden van een verificatie-instelling op het terrein van verificatie van emissieverslagen. Die ervaring is er nu natuurlijk nog niet. Daarom spreken we voor dit jaar over een accreditatie met beperkte scope. Zodra ervaring met de feitelijke verificatie van emissieverslagen is opgedaan, kan een volledige accreditatie worden verkregen." Het accreditatieprogramma zal binnenkort op de site van de RvA te downloaden zijn.

  Overigens werkt de verificatie van de emissiegegevens voor CO2 en NOx in het eerste verslagjaar 2005 zoals afgesproken met 'beperkte mate van onzekerheid', hetgeen minder hoge eisen stelt aan de (verificatie van de) meetgegevens dan de 'redelijke mate van onzekerheid' die volgens de Europese 'guidance note' wordt gevraagd. Eind september zal de NEa een onderzoek voltooien naar de houdbaarheid van deze 'beperkte' mate van onzekerheid.

 • Terug naar Inhoud

 • In de voorbereidingen voor de tweede handelsperiode voor CO2-emissiehandel worden ook de richtsnoeren van de Europese Commissie voor monitoring en rapportage over emissies aan een kritische blik onderworpen. "Er is behoefte om meer flexibiliteit en eenvoud", zegt Chris Dekkers van VROM, die betrokken is bij besprekingen binnen de EU.

  "In de evaluatie van de 'monitoring and reporting guidelines' van de Europese Commissie is een aantal praktische problemen aan het licht gekomen", zegt Dekkers. "Sommige bepalingen zijn erg rigide opgezet en dat levert in de praktijk problemen en weerstand bij de bedrijven op."

  Als voorbeeld noemt Dekkers de eis dat de meetgegevens moeten worden bepaald door een geaccrediteerd meetbureau. Nog los van het kostenaspect, kan deze eis in de praktijk tot problemen leiden vanwege het verschil dat kan ontstaan tussen de eigen meetgevens, bedoeld voor de processturing van een bedrijf, en de meetgegevens indien die gemeten/bepaald zijn door een extern, geaccrediteerd meetbureau. "Een aantal bedrijven werkt nu eenmaal, en terecht, met de meetgegevens van het eigen laboratorium, met zijn eigen procedures en nauwkeurigheden bij het vaststellen van verschillende processtromen. Als nu de meetgegevens door een geaccrediteerd meetbureau moeten worden vastgesteld, dan zullen er onvermijdelijk verschillen gaan ontstaan tussen de eigen meetgegevens en die van het externe meetbureau. Zo'n verschil in de cruciale gegevens is heel vervelend voor de boekhouding van een bedrijf. Anderzijds willen we dat als een bedrijf eigen gegevens wil blijven gebruiken, deze gegevens door een geaccrediteerd meetbureau worden geborgd. Wij zoeken nu naar een pragmatische oplossing om de gerechtvaardigde wensen van het bedrijf, en de eveneens gerechtvaardigde eis van de overheid om externe borging van de meetgegevens met elkaar in evenwicht te brengen. Je kunt je een situatie voorstellen waarbij de gegevens van het meetbureau binnen vooraf bepaalde onzekerheidsmarges moeten kloppen met die van het bedrijf zelf, en dat je in zo'n situatie kunt toestaan dat het bedrijf de eigen gegevens ook gebruikt voor het emissieverslag."

  De Europese Commissie is verplicht om voor eind 2006 de monitoring & reporting guidelines te evalueren, maar zij heeft besloten die evaluatie met het oog op het vaststellen van de nationale allocatieplannen (NAP's) met een jaar te vervroegen. "De bedrijven ťn de nationale overheden willen binnen drie maanden wel weten waaraan ze toe zijn met de guidelines, omdat dan de tweede allocatieplannen moeten worden opgesteld. De inzet van de Commissie en van de meest direct betrokken lidstaten is om dat te laten slagen. In het door VROM geÔnitieerde project, dat we in vervolg op het eerdere KEMA-onderzoek samen met andere landen en de Commissie uitvoeren, zetten wij ons maximaal in om de beoogde aanpassingen voor eind november in concept gereed te hebben."

 • Terug naar Inhoud

 • De Verenigde Staten, het belangrijkste land dat het Kyoto-verdrag niet heeft geratificeerd, heeft eind vorige maand aangekondigd een eigen klimaatverdrag met AustraliŽ, Japan, China, India en Zuid-Korea te sluiten. Het verdrag stoelt op technologieontwikkeling.

  Bestrijding van armoede is volgens de VS een belangrijk instrument om het milieu te verbeteren. "Sommigen suggereren dat de beste oplossing voor klimaatverandering is om tegen ontwikkeling te strijden en om de wereld op een energiedieet te zetten", aldus een verklaring van het Witte Huis. "Maar twee miljard mensen hebben momenteel geen toegang tot moderne energie. Blokkeren van die mogelijkheid veroordeelt hen tot armoede, ziekten en water- en luchtvervuiling."

  Het Witte Huis betitelt klimaatverandering nu als een 'serieus langetermijnprobleem'. Het erkent ook de opwarming van de aarde en de menselijke invloed daarop. Het verwacht dat de grootste vooruitgang in oplossen van dit probleem kan worden geboekt met een 'gezamenlijke inspanning waarin onze strategie wordt verenigd met de beste strategieŽn van andere landen voor zekerheid van economie en energie, reductie van schadelijke luchtvervuiling en broeikasgassen.'

  Overigens berichtte de New York Times vorige week over de intentie van negen Amerikaanse staten om een overeenkomst te sluiten over de reductie van emissies van elektriciteitscentrales. De staten, waaronder New York, New Jersey en Massachusetts, willen tot 2015 de emissies bevriezen en vervolgens een reductie van 10% in 2020 realiseren.

 • Terug naar Inhoud

 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).