******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=6749&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr 27
28 september 2005

Door een einduitspraak over lopende beroepen heeft de Raad van State op 9 september het nationale toewijzingsbesluit 2005-2007 voor CO2-emissierechten bekrachtigd. De huidige marktwaarde van de totale hoeveelheid emissierechten die verdeeld is, is rond de 6 miljard Euro.

Alle toewijzingen van emissierechten aan de Nederlandse bedrijven die deelnemen aan het Europese systeem voor emissiehandel staan nu dus vast. Alleen nieuwkomers komen nog in aanmerking voor rechten, vanuit een speciale 'reserve'.

Al eerder heeft de Raad van State in een zogenaamde 'tussenuitspraak' geoordeeld over een vijftigtal beroepen. Voor 17 van deze beroepen moesten de ministeries van VROM en EZ de toewijzing wijzigen, hetgeen in een herzien nationaal toewijzingsbesluit (van 15 juni) is verwerkt. Dit herziene besluit is nu door de einduitspraak van de Raad van State volledig in stand gebleven.

De bedoeling van de wetgever, om op relatief korte termijn definitief zekerheid te kunnen verschaffen over de toewijzing, is daarmee volledig gerealiseerd. Dit kon door de introductie van het fenomeen tussenuitspaak in de Wet milieubeheer. Hierdoor waren VROM en EZ in staat snel de gebleken gebreken in het oorspronkelijke besluit van oktober 2004 te herstellen. Overigens zullen de mutaties in de toewijzingen in de meeste gevallen pas in 2006 worden verrekend, met de verlening van de rechten voor dat jaar.

De procedure voor de nieuwkomers heeft tot dusverre geresulteerd in 23 verzoeken om emissierechten, waarvan er zes zijn gehonoreerd. "Een aantal van de resterende verzoeken komt in de volgende ronde aan de beurt", aldus Paul van der Lee van VROM. "Voor een achttal gevallen hebben bedrijven in de inspraak hun zienswijze ingeleverd, waarover vr 1 oktober een besluit valt. Daartegen kan dan bij de Raad van State beroep worden ingesteld."

 • Terug naar Inhoud

 • Meer dan de helft van de ruim honderd aanvragen van bedrijven om buiten het systeem voor emissiehandel in stikstofoxiden te mogen blijven, is gehonoreerd door de overheid. Ongeveer 30 bedrijven bleken niet onder de reikwijdte van de wet handel in NOx-emissierechten te vallen (kleiner dan de grens van 20 MWth).Slechts enkele aanvragen zijn nog in behandeling.

  Voor emissiehandel in NOx komen onder andere alle bedrijven in aanmerking met energie-installaties die meer dan 20 megawatt thermisch leveren. De kleinere onder die bedrijven, met installaties kleiner dan 30 MW, komen in aanmerking voor de zogenoemde opt-out, die loopt tot 2008. Ook bedrijven met grotere vermogens die kunnen aantonen nooit meer dan 30 MW tegelijk in te kunnen zetten – zoals bijvoorbeeld een asfaltcentrale – komen in aanmerking.

  De opt-out loopt in ieder geval tot 2008. Naar de haalbaarheid van een opt-out in de periode daarna (tot 1-1-2011) loopt nog een onderzoek, aangekondigd door staatssecretaris Van Geel van VROM.

 • Terug naar Inhoud

 • Medio september is het wetsvoorstel voor het gebruik van de zogenaamde 'Kyoto-mechanismen' in het emissiehandelssysteem naar de Tweede Kamer gestuurd.

  Via projecten in het buitenland kunnen bedrijven emissierechten verkrijgen die zij kunnen inleveren in het kader van het Europese emissiehandelssysteem. Dat kan voordelig uitpakken, omdat dergelijke emissierechten naar verwachting een stuk goedkoper zijn dan de rechten die op de Europese handelsmarkt te koop zullen zijn.

  Tot nu toe hielden alleen staten zich bezig met de Kyoto-mechanismen, zoals Joint implementation (projecten in voormalige Oostblok-staten) en Clean Development Mechanism (in ontwikkelingslanden). Bedrijven zouden nu al met CDM-projecten aan de gang kunnen, maar moeten daarbij wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Die voorwaarden moesten nog definitief worden vastgesteld en beperkten daarmee tot dusverre de mogelijkheden voor bedrijven. Ook het ontbreken van een wet en het ontbreken vangoedgekeurde registers voor CDM-rechten vormden belemmeringen. Vanaf 2008 mogen ook emissierechten uit JI-projecten worden gebruikt om emissies te dekken.

  Er is nog geen formeel maximum vastgesteld voor het aandeel van emissierechten uit ontwikkelingslanden of het voormalige Oostblok dat bedrijven vanaf 2008 mogen inleveren om aan hun CO2-verplichtingen te voldoen. Eerder stelde het ministerie van VROM 8% als maximum voor. De overheid zal dit percentage nog officieel vaststellen, mede afhankelijk van de lijn die andere lidstaten kiezen.

 • Terug naar Inhoud

 • De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) organiseert in november twee keer eenworkshopdag met drie workshops/ seminars over de praktijk van emissiehandel. Binnenkort krijgen alle bedrijven die deelnemen aan de emissiehandel een uitnodiging.

  De workshops gaan over drie onderwerpen. Het eerste onderwerp beslaat de kwaliteitsnorm NEN-EN 14181 voor metingen van NOx-emissies in het kader van de emissiehandel. De tweede bijeenkomst gaat over het afsluiten van een emissiejaar met een emissieverslag, inclusief verificatie van de gegevens en de betekenis van eventuele sancties. Ten slotte worden de zaken behandeld waarover bedrijven een meldingsplicht hebben, zoals over veranderingen in de bedrijfsvoering en meetmethoden, bepaling van kentallen door een erkend meetbureau en calibratiemetingen voor NOx en CO2.

  Tijdens het congres van 14 oktober maakt de NEa de data en meer gegevens bekend. Vooraanmelding en verdere informatie: NEa@minvrom.nl.

 • Terug naar Inhoud

 • Tijdens het congres 'Emissiehandel, Balans opmaken en vooruit kijken' op 14 oktober zullen de deelnemers onder andere informatie krijgen over de toewijzing van CO2-emissierechten vanaf 2008. Zo wordt bekendgemaakt welke basisjaren en welke spelregels zullen worden gehanteerd als uitgangspunt voor de toewijzing van emissierechten aan bedrijven. Rond 1 december zullen de enqutes naar de bedrijven worden verstuurd.

  Het tweede allocatieplan voor CO2 is een van de onderwerpen die tijdens het ochtendprogramma aan bod komen. Er zal daarnaast een beeld gegeven worden van de stand van zaken van de CO2en NOx emissiehandel. Verder wordt door de sprekers ingegaan op de verplichtingen die het afsluiten van een emissiejaar met zich mee brengt.

  Na een algemene inleiding over nationale en Europese beleidsontwikkelingen gaat het middagprogramma verder met een viertal praktische workshops voor en door bedrijven, waarbij er ruime gelegenheid is tot het stellen van vragen. Tijdens de workshops komen onderwerpen aan bod zoals de gang van zaken rondom toezicht en handhaving door de NEa, uitwisseling van praktische ervaring met monitoring in de praktijk en marktontwikkelingen, boekhouding en emissiebeurs.

  Het congres vindt op 14 oktober plaats in congrescentrum de Reehorst in Ede en duurt van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur. Een programmaoverzicht is hier te vinden. Voor opgave (vr 6 oktober) en vragen over het congres, kunt u zich melden bij www.congrespartners.nl. U dient zich ook op te geven voor de twee workshops die u wilt volgen.

 • Terug naar Inhoud

 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).