******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiëren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=7137&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 29
16 december 2005

Volgende week krijgen alle bedrijven die vallen onder het systeem voor CO2-emissiehandel een brief over de toewijzing van de emissierechten voor de periode 2008 tot en met 2012. De bedrijven wordt gevraagd uiterlijk 31 januari 2006 de basisgegevens aan te leveren.

De gegevens worden gebruikt om voor elk bedrijf de toewijzing van emissierechten voor de tweede handelsperiode te berekenen. Alle lidstaten in Europa zijn verplicht om uiterlijk op 30 juni 2006 een allocatieplan bij de Europese Commissie in te dienen. Om ook de ruimte te geven voor inspraak, maakt de overheid nu snelheid met het verzamelen van de basisgegevens.

"De snelheid waarmee nu de gegevens moeten worden aangeleverd, laat voldoende ruimte voor inspraak", aldus Arnoud Walrecht van EZ. "Natuurlijk komt het ook aan op nauwkeurigheid. Om bedrijven te helpen snel en nauwkeurig te werken, hebben zij ook de beschikking over de helpdesk (zie elders in deze nieuwsbrief, red.). Die kan de meeste vragen van bedrijven snel beantwoorden."

Basisjaren
Al eerder werd bekend dat bedrijven als basisjaren voor hun historische emissiegegevens kunnen kiezen voor drie willekeurige jaren uit de periode van 2001 tot en met 2005. Die keuze kunnen bedrijven nu maken, al kunnen zij nog tot 30 april 2006 terugkomen op die keuze. Het inleveren van de gegevens betekent ook nog niet automatische instemming met de toewijzing, want die kan nog worden betwist via inspraak op het allocatieplan (rond april 2006) en de daadwerkelijke toewijzing van de rechten (tegen het eind van 2006). De ingeleverde gegevens worden voor het bedrijf wel bindend. De data zullen ook worden getoetst aan gegevens uit bestaande bronnen. "Over de methode van berekening op grond van deze gegevens loopt de discussie nog", zegt Paul van Slobbe van EZ, projectleider van het allocatieplan. "We praten bijvoorbeeld nog over welke definitie van 'verbrandingsinstallatie' we gaan hanteren. Daarover komt binnenkort uitsluitsel."

Kleine bedrijven
De ongeveer 150 Nederlandse bedrijven die in de eerste periode van het Europese systeem voor CO2-emissiehandel nog gebruik konden maken van een 'opt-out' (een uitzondering op de verplichting tot deelname), moeten ook gegevens aanleveren. Zij moeten er namelijk van uitgaan dat de mogelijkheid van opt-out vanaf 2008 vervalt, omdat de Europese wetgeving daarvoor geen ruimte laat. Wel is de 'Calimero'-groep, die kan worden beschouwd als een vertegenwoordiging van deze kleinere emitters nog aan het onderzoeken hoe de administratieve lasten voor die kleinere bedrijven zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. Marco Mensink, die namens de Calimero-groep zitting heeft in de stuurgroep van bedrijven en overheid die de allocatie voorbereidt: "Dat kan bijvoorbeeld via pooling van de inkoop en verkoop van emissierechten. We peilen daarvoor nu de belangstelling."

Ook doet de Calimero-groep voorstellen om in de allocatie rekening te houden met de kleine bedrijven. Voorbeeld is het voorstel om mja-bedrijven die in de vorige toewijzing nog een correctiefactor van 0,85 kregen, nu een factor 1 te geven als zij deelnemen aan de meerjarenafspraken. "Het niet meer hoeven aantonen van efficiencymaatregelen zou veel administratie kunnen schelen. Overheid en bedrijfsleven zijn daar nu over in discussie."

Aanvraagformulier
De brief met bijlagen en het aanvraagformulier staat vanaf maandag ook op www.CO2-allocatie.nl, subhoofd ' Allocatieplan 2008-2012'. In diezelfde week zal daar ook de elektronische versie van het aanvraagformulier beschikbaar komen. Bedrijven wordt verzocht om van deze elektronische versie gebruik te maken om de gegevens te versturen naar co2opgave@senternovem.nl. De bijbehorende ondertekende verklaring gaat dan separaat per post.

Voor specifieke vragen is de helpdesk (0900-6080600) beschikbaar, voor meer algemene vragen kunt u terecht bij uw brancheorganisatie of op de website van de NEa.

Bedrijven die menen onder de CO2-emissiehandel te vallen en geen post hebben ontvangen, doen er verstandig aan dit te melden aan de Nederlandse emissieautoriteit via NEa@minvrom.nl. Tijdige melding voorkomt dat bedrijven achter het net vissen bij de toewijzing van emissierechten.

 • Terug naar Inhoud
 • Nu de afsluiting van het eerste handelsjaar in zicht is en daarnaast het CO2-aanvraagformulier voor de allocatieperiode 2008-2012 binnenkort in de bus valt (zie elders in deze Nieuwsbrief), komt er veel op de bedrijven af. Bedrijven kunnen vanaf 2 januari met hun vragen terecht bij de Bedrijvenhelpdesk Emissiehandel.

  Bedrijven moeten hun emissieverslag gaan opstellen, dit verslag laten verifiëren door een verificateur die in proces van accreditatie zit en het verslag met de verklaring voor 1 april 2006 indienen bij de NEa. Ook moeten de emissiegegevens voor 1 april worden ingevoerd en goedgekeurd in de Registers. Ten slotte zijn bedrijven verplicht om de benodigde emissierechten voor 1 mei in te leveren bij de NEa.

  Omdat dit handelsjaar alle activiteiten voor de eerste keer worden uitgevoerd, kunnen er onduidelijkheden en vragen zijn. Dit laatste geldt ook voor het verstrekken van gegevens ten behoeve van de nieuwe CO2-allocatieronde. VROM en EZ willen de bedrijven met kennis en informatie ondersteunen en hebben een Bedrijvenhelpdesk Emissiehandel opgericht.

  Met alle vragen rond emissiehandel voor CO2 en NOx kunnen bedrijven vanaf 2 januari terecht bij één loket. De helpdeskmedewerkers geven direct antwoord of zoeken zaken verder uit. De vragen worden doorgaans binnen twee dagen beantwoord.

  De Bedrijvenhelpdesk Emissiehandel is ondergebracht bij SenterNovem en is bereikbaar via telefoonnummer 0900-6080600 (10 eurocent per minuut). De helpdesk is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur. Vragen kunnen ook worden ingestuurd via het mailformulier op www.SenterNovem.nl (> Contact > Front office bedrijven).

 • Terug naar Inhoud
 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).