******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=7654&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 34
6 april 2006

Het ministerie van VROM en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven gaan volgende week om de tafel zitten voor overleg over het sectorplafond voor stikstofoxiden (NOx) in de komende jaren. Er bestaat namelijk een gerede kans dat er in alle sectoren extra afspraken nodig zullen zijn om het verplichte nationale emissieplafond voor NOx in 2010 te halen.

Het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) gaf vorig jaar in de jaarlijkse Milieubalans al aan dat Nederland waarschijnlijk het nationale plafond voor NOx, dat is opgelegd door de Europese NEC-Richtlijn uit 2001, gaat overschrijden. Hoewel het MNP nog gegevens verzamelt voor een nieuwe rapportage, onderzoekt VROM nu welke aanvullende mogelijkheden er zijn om in 2010 toch onder het NOx-plafond van 260 kiloton te blijven.

Net als de plafonds voor vluchtige organische stoffen, ammoniak en zwaveloxiden, is het NOx-plafond van 260 kiloton in 2010 voor Nederland een harde resultaatsverplichting. In de uitvoeringsnotitie emissieplafonds 'Erop of Eronder' uit 2003 is een taakverdeling gemaakt voor de inspanningen door industrie, verkeer en vervoer en andere sectoren. De industrie kreeg daarbij voor 2010 een plafond toegewezen van 65 kton, bestaande uit 10 kton voor de kleine bronnen en 55 kton voor de inrichtingen die onder emissiehandel vallen. Dit laatste getal is verbonden met de afspraken van eind 2000 met de industrie over het verloop van de Performance Standard Rate (PSR) voor verbrandingsinstallaties in de NOx-emissiehandel.

Tegelijkertijd speelt momenteel de laatste fase van de implementatie van de IPPC-richtlijn, die voorschrijft dat het bevoegd gezag emissie-eisen stelt die overeenkomen met het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken. Daarnaast vallen de besprekingen tussen VROM en VNO-NCW mede in het kader van de herijking van het nationale de Nota Erop of Eronder uit 2003. Deze herijking vloeit rechtstreeks voort uit de NEC-richtlijn.

Mocht binnenkort blijken dat het vastgelegde PSR-verloop bij lange na niet voldoende is voor het halen van het sectorplafond voor de industrie en het nationale plafond ook overschreden wordt, dan zal gezamenlijk bekeken worden hoe dit probleem opgelost wordt en wat dit eventueel moet betekenen voor het stelsel van PSR.

In verband met deze discussie heeft VROM met de industrie afgesproken om enkele delen van de evaluatie van de emissiehandel in NOx te vervroegen. De evaluatie wordt nu aanbesteed en de begeleidingsgroep is geformeerd, inclusief een ruime vertegenwoordiging van de industrie. De resultaten van de evaluatie worden voor de zomer van 2006 verwacht.

 • Terug naar Inhoud
 • Het overgrote deel van de inrichtingen die deelnemen aan handel in CO2- en NOx-emissierechten heeft keurig de deadline gehaald voor het inleveren van het geverifieerde emissieverslag over 2005, zo meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

  Liefst 273 bedrijven hadden op 3 april het verslag ingeleverd en de bijbehorende emissiegegevens voor CO2 en NOx ingevoerd in het register. Slechts tien inrichtingen hebben niet volledig aan hun eerste verplichting voldaan. Deze bedrijven zijn inmiddels benaderd.

  "Dat is een topprestatie van de bedrijven", zegt Julia Williams van VROM. "Als je ziet hoeveel er mis had kunnen gaan, is dit zeer knap. Dat is op de eerste plaats te danken aan de interesse en de inzet van bedrijven, en daarnaast aan de heldere informatie verstrekt door de NEa en de inzet van de verificateurs."

  Ook Wiel Klerken van VNO-NCW prijst zijn achterban, maar is niet verbaasd over de prestaties: "We hebben dit wel eerder gezien, bij benchmarking bijvoorbeeld. In het begin van het proces waren er wel wat problemen, maar dit soort verslaglegging begint redelijk normaal te worden. Al kan het soms misgaan op heel triviale dingen."

  Op 1 april 2006 verstreek de deadline voor de eerste verplichting Afsluiten handelsjaar 2005. Inrichtingen moesten op deze datum hun geverifieerde emissieverslag hebben ingediend bij de NEa. In de maand april (vůůr 1 mei 2006) moeten alle bedrijven ook voldoende emissierechten in het Register hebben ingevoerd om de uitstoot te compenseren.

  In de komende maand zal derhalve duidelijk worden in hoeverre bedrijven nog moeten handelen, kopen of verkopen, en of de markt 'long' of 'short' is. "Daar is iedereen wel nieuwsgierig naar", beaamd Klerken van VNO-NCW. "Al zegt dit nog niet alles. Pas na drie jaar emissiehandel kunnen we de definitieve rekening opmaken."

  Algemene informatie vindt u in het informatieblad 'Afsluiten handelsjaar' op de NEa website.

  De voorlopige resultaten van het Afsluiten Handelsjaar 2005 worden gepresenteerd op de NEa Netwerkdag die plaatsvindt op 18 mei 2006. Meer informatie over het programma volgt.

 • Terug naar Inhoud
 • Op 25 april zal staatssecretaris Van Geel het congres Emissiehandel in het Omniversum in Den Haag openen.

  Van Geel opent de middag met een blik op de toekomst. Hij gaat in op de plaats van het instrument emissiehandel in het toekomstige milieubeleid en de ontwikkelingen die spelen in het klimaatbeleid.

  Verder wordt tijdens het congres, dat wordt georganiseerd door de Kerngroep Emissiehandel, de inhoud van het Tweede Nationale Allocatieplan gepresenteerd en besproken. De NEa en European Climate Exchange verzorgen presentaties over de ervaringen uit het afgelopen handelsjaar. Het tweede deel van de middag gaat over de realisatie van de NEC-plafonds voor NOx, de implementatie van de IPPC-richtlijn en de relatie met NOx-emissiehandel.

  Het congres duurt van 13.00 tot 16.30 uur. Vanaf 12.00 uur is de zaal open en na afloop van het congres is er gelegenheid om informeel na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

  U kunt zich aanmelden door uw naam, organisatie, adres, telefoonnummer en e-mailadres uiterlijk 15 april te sturen aan: Jennifer.tieleman@minvrom.nl. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. Het definitieve programma en informatie over de congreslocatie volgen per post.

 • Terug naar Inhoud
 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).