******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiëren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=7916&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
Nieuwsflits
23 mei 2006
Inspraak ontwerp-toewijzing emissierechten start vandaag

Met de kennisgeving van het ontwerp nationaal toewijzingsplan voor CO2-emissierechten 2008-2012 voor broeikasgasemissierechten is vandaag, 23 mei 2006, de inspraakperiode van zes weken officieel ingegaan. Bedrijven dienen hun zienswijze op de ontwerp-toewijzing uiterlijk op 4 juli 2006 naar het ministerie van EZ te sturen.

Het plan voor de handelsperiode 2008 tot en met 2012 verschilt op enige punten van het vorige allocatieplan. Nieuw is een korting met 15% in de toewijzing van rechten aan de producenten die netto elektriciteit buiten de inrichting brengen (ondergrens 350 miljoen kWh productie per jaar). Tweederde van die rechten zullen worden verkocht en de opbrengst wordt besteed aan de kleingebruikers van elektriciteit; een derde zal worden verdeeld onder de overige deelnemers aan de emissiehandel.

Kleinere bedrijven
Een tweede nieuwtje betreft het voorstel van de Nederlandse overheid om alleen inrichtingen aan emissiehandel mee te laten doen die minimaal één eenheid hebben met een vermogen groter dan 20 MW(thermisch). In het eerste plan hadden oorspronkelijk alle bedrijven met een opgeteld vermogen van meer dan 20 MWth mee moeten doen, maar die konden uiteindelijk via de mogelijkheid van een opt-out buiten het systeem blijven. Die opt-out is nu niet mogelijk. De verwachting is dat door de nieuwe categorisering de bedrijven met relatief kleine emissies toch buiten het systeem van emissiehandel kunnen blijven. Omdat de Europese Commissie nog wel akkoord moet gaan met deze aanpak, lopen de betreffende bedrijven voor alle zekerheid wel mee in de inspraakprocedure.

Al langer was bekend dat Nederland de lachgas-emissies van salpeterzuurproductie onder het handelssysteem wil brengen. Het gaat hier om twee bedrijven. Voor CO2-emissies uit processen (dus niet uit verbranding) heeft de overheid na lang onderzoeken en overleg met de industrie een tussenweg gekozen. De procesemissies zullen voor 50% de weg volgen van de gewone verbrandingsemissies; de andere helft zal niet vallen onder de zogenoemde 'correctiefactor'. Deze C-factor (kleiner dan 1) wordt toegepast op de toegewezen hoeveelheid emissierechten per bedrijf, ten einde het totale volume aan emisierechten in lijn te brengen met de beschikbare emissieruimte voor de industrie van 109,2 miljoen ton CO2 per jaar.

Indicatieve toewijzing later
Overigens is deze correctiefactor nu nog niet bekend, en dus ook nog niet de indicatieve toewijzing van rechten per bedrijf. Omdat nog van enkele bedrijven de gegevens ontbreken of moeten worden gecontroleerd, is de optelsom nog niet compleet. Over drie weken verwacht de overheid de definitieve indicatie aan de bedrijven te kunnen toezenden op basis van de rekenregels die nu zijn vastgesteld. Ook zal dan de totale lijst worden gepubliceerd.

Met een slag om de arm stelt het allocatieplan zich te houden aan de definitie van 'verbrandingsinstallatie' zoals de Europese Commissie eind vorig jaar formuleerde. Voordat het definitieve plan deze zomer bij de Europese Commissie wordt genotificeed, willen minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Geel eerst kijken hoe de grootste concurrerende landen van Nederland de definitie hanteren.

Brief
Aanstaande vrijdag 26 mei ontvangen alle deelnemende bedrijven een brief van de ministeries van Economische Zaken en VROM. Het ontwerp toewijzingsplan is vanaf vanochtend te raadplegen op www.CO2-allocatie.nl. Indien onderdelen van het ontwerpplan aanleiding geven tot vragen dan kunnen deze via het volgende e-mail adres worden voorgelegd: CO2opgave@senternovem.nl (alleen voor het opvragen van het allocatieplan of voor aanvullende vragen, niet voor reacties).

Bedrijven hebben tot en met 4 juli aanstaande (datum postmerk) de tijd om hun zienswijze te sturen naar:

Ministerie van Economische zaken
Inspraak allocatieplan ALP E/216
T.a.v. Dhr. P. van Slobbe
Postbus 20101
2500 EC DEN HAAG

Er is ook de mogelijkheid om de inspraakreactie te e-mailen aan allocatieplan2-inspraak@minez.nl.


Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).