******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiëren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=7920&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
Nr. 36
24 mei 2006

Het ontwerp-plan voor de toewijzing van emissierechten voor de periode 2008 tot en met 2012, dat gisteren is verschenen, is kritisch ontvangen door zowel het bedrijfsleven als de milieuorganisaties.

Een bloemlezing uit de reacties:

- EnergieNed, de koepel van de energiesector, is sterk gekant tegen het plan om ook nieuwe elektriciteitscentrales te korten in hun toewijzing van emissierechten voor de levering van elektriciteit. "Een korting weerhoudt investeerders ervan nieuwe centrales te bouwen. Daarom doet de regering er verstandig aan om, net als Duitsland doet, nieuwe centrales hiervan te vrijwaren. Vanuit het oogpunt van een betrouwbare energievoorziening zijn nieuwe centrales ook in Nederland gewenst", aldus voorzitter Richard de Lange van EnergieNed.

- VNO-NCW had graag wat meer tijd genomen om de details grondig door te spreken. "http://ec.europa.eu/comm/environment/ets/Met name met de wijze waarop de 'scheve allocatie' aan de elektriciteitsbedrijven is opgelegd zijn wij niet content. Inderdaad vallen nu veel warmtekrachtinstallaties buiten de kortingsregeling door de ondergrens van 350 GWh, maar niet allemaal. Het blijft gek dat warmtekracht aan één kant wordt gestimuleerd en aan de andere gekort. Ook bevordert de korting voor nieuwe installaties niet bepaald nieuwe investeringen."

"Wij hebben meerdere keren aan EZ gevraagd om goed te kijken naar de plannen van andere landen. In de eerste allocatie was er een groot gebrek aan harmonisatie. Nu zou er meer afgestemd moeten worden ten aanzien van bijvoorbeeld de scheve allocatie, reservepotten, regels bij sluiting, maar de haast was te groot. Misschien hadden we toch iets meer de tijd moeten nemen. De Duitsers zijn ook bijna klaar, anderen zijn nog niet zo ver."

"Het blijft om deze reden ideaal om één Europees allocatieplan te hebben, of ten minste meer harmonisatie dan nu."

- Greenpeace is wel tevreden met de korting, maar vecht wel de hoogte van de hoogte van het emissieplafond aan (99,2 miljoen ton voor alle deelnemers aan de emissiehandel tezamen). Joris den Blanken van Greenpeace: "Dit plan beschermt de industrie in plaats van het klimaat." Greenpeace wijst erop dat er nu te veel emissierechten in omloop zijn en vindt dat er ook voor de periode 2008-2012 te veel rechten worden uitgedeeld. "Investeren in duurzame productie wordt zo nauwelijks beloond."Greenpeace roept op het plafond bij te stellen tot 85 miljoen ton.

 • Terug naar Inhoud
 • Van de overschotten van CO2-emissierechten in Nederland, in totaal ruim zes miljoen ton, bezitten de sectoren chemie (inclusief rubber/kunststof), raffinaderijen en energie elk ongeveer een kwart.

  Dit blijkt uit een overzicht van directeur Marc Allessie tijdens een open dag van de NEa op 18 mei, bezocht door zo'n 150 man. Allessie sloot een drukke periode voor de NEa af met een terugblik op het eerste handelsjaar voor NOx en CO2. In beide markten is minder uitgestoten dan het totaal aan toegewezen rechten. Bedrijven mogen hun gespaarde rechten ook nog voor 2006 gebruiken, maar in het geval van NOx is dat gebonden aan een maximum. Omdat er veel rechten over waren (10 van de 57 kton), zullen twee kton aan NOx-emissierechten voor 2005 ongebruikt blijven.

  Overigens was dit overschot niet echt een verrassing. Met het bedrijfsleven was afgesproken dat de Performance Standard Rate voor installaties bij de start van de emissiehandel zo moest worden vastgesteld dat er in de eerste jaren van het handelssysteem in ieder geval geen tekort aan rechten zou ontstaan.

  Nu de emissieverslagen voor NOx en CO2 verwerkt zijn, is het spitsuur voor de Nederlandse Emissieautoriteit even voorbij. De 'netwerkdag' viel in goede aarde bij zowel de bezoekers als de medewerkers van de NEa zelf. "De formule om de plenaire voordrachten beperkt te houden en vooral veel onderling te kunnen praten, werkte uitstekend", vindt Allessie. "Ik heb veel commentaren teruggehoord waar wij wel iets mee kunnen en ook iets mee zullen doen. Bijvoorbeeld de problemen waarmee bedrijven kampen omdat ze zowel met de NEa als met het bevoegd gezag te maken hebben, maar daarmee zijn we al bezig. We kregen ook waardevolle informatie over het gebruik van registers, bijvoorbeeld over de toegangsbeveiliging."

  Nu de grote drukte voorbij is, gaat de NEa weer werken aan de volgende projecten. "Natuurlijk vergt de interne organisatie ook altijd zorg. Na de zomer liggen weer twee grote klussen op ons te wachten, waar we nu al mee begonnen zijn. De eerste is de nieuwe ronde van validatie en vergunningverlening voor de bedrijven die eerder in een opt-out zaten en nu wel mee moeten doen, plus daaraan gekoppeld de update van de monitoringsprotocollen van alle reeds deelnemende bedrijven vanwege de nieuwe EU-wensen over monitoring en rapportage. De tweede is de voorbereiding voor de nieuwe handelsperiode voor 2008. Dan moet er een koppeling plaatsvinden met het systeem van de Verenigde Naties, omdat via JI en CDM dan ook credits vanuit andere landen moeten worden geregistreerd."

  De presentaties van de NEa-dag zijn tevinden op de NEa-site.

 • Terug naar Inhoud
 • Waar Nederland in de verificatie van emissieverslagen in 2005 nog genoegen nam met een 'beperkte mate van zekerheid', verifiëren de meeste andere lidstaten met een 'redelijke mate van zekerheid'. Eind juni wordt een workshop gehouden rondom de vraag welke standaard in Nederland voor 2006 zou moeten gelden.

  De EU gaat naar verwachting binnen afzienbare tijd over tot het voorschrijven van een standaard. Het verschil tussen de beide standaarden zit in de aard van de verklaring van de verificateur, de aanpak van het noodzakelijke onderzoek en de daarmee samenhangende kosten. Julia Williams van VROM: "Bij een beperkte mate van zekerheid zegt de verificateur in zijn verklaring zo ongeveer: ik heb niks gevonden dat erop wijst dat de cijfers niet in orde zijn. Bij een redelijke mate van zekerheid formuleert hij dit positiever: de cijfers zijn juist. Maar het onderzoek in het laatste geval is meestal uitgebreider en duurder, al is dat in sommige gevallen niet eenduidig uit te maken."

  Nederland had voor 2005 voor de lichtere vorm van verificatie gekozen en moet nu voor 2006 een besluit nemen. De nieuwe EU monitoring guidelines zullen naar alle waarschijnlijkheid de redelijke mate van zekerheid voorschrijven vanaf 1-1-2008, dus Nederland zal op enig moment toch moeten overstappen. "De vraag is of we dat al in 2006 doen", aldus Williams. Eind juni belegt VROM een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, verificateurs en de NEa. "Eerst willen we alle partijen horen, dan kunnen we snel daarna een besluit nemen."

 • Terug naar Inhoud
 • Op 18 mei heeft de NEa de totaalcijfers bekendgemaakt van de handel in NOx-emissierechten in het handelsjaar 2005. In 2005 hebben 205 transacties plaatsgevonden, met een totaal volume van 17 kton. Ter vergelijking: de totale NOx-emissie in 2005 bedroeg 47 kton terwijl er 57 kton aan emissierechten werden verleend.

  Met deze informatie geeft de NEa inzicht in de markt van 2005-rechten. In het overzicht geeft de NEa geen bedrijfsgevoelige informatie maar de totaalcijfers van aantallen en volumes van transacties tussen inrichtingen, het aantal gespaarde emissierechten naar 2006 en de hoeveelheid vernietigde emissierechten bij de jaarafsluiting op 1 mei 2006. Ook geeft het overzicht aan hoeveel emissierechten de bedrijven in totaal hebben ontvangen en wat hun NOx-emissie bedroeg.

  Kijk voor het totaaloverzicht bij de NEa.

 • Terug naar Inhoud
 • Met bijna alle gegevens van de lidstaten binnen, heeft de Europese Commissie vorige week de tussenstand opgemaakt van de emissieverslagen van 9400 bedrijven in Europa.

  In totaal zijn voor 1829 miljoen ton emissierechten aan deze bedrijven verstrekt, die samen in 2005 1785 miljoen ton CO2 uitstootten. In 2005 schoot dus ongeveer 2,4 % van de emissierechten over.

  Zonder de gegevens van Cyprus, Luxemburg, Malta and Polen, blijken de meeste bedrijven in Europa aan hun verplichtingen te hebben voldaan, namelijk het indienen van een geverifieerd emissieverslag en het inleveren van emissierechten. Zo'n 850 meest kleine bedrijven konden op 30 april nog niet voldoende ingeleverde rechten overleggen, soms vanwege technische problemen met registers.

  Alle gegevens per land en per bedrijf zijn beschikbaar in het centrale register van de EU (Community Independent Transaction Log, CITL).

  Prijsdaling en stijging
  Ten gevolge van allerlei publicaties rondom de markt van emissierechten maakte de prijs van CO2-emissierechten de afgelopen weken een forse daling door. Begin deze maand meldden enkele landen achtereenvolgens een overschot van emissierechten, waardoor de prijs inzakte van ongeveer 30 naar onder 10 € per ton. Sinds de publicatie van de Europese Commissie steeg de prijs van emissierechten weer naar (inmiddels) net onder de 20 €/ton.

  Naar alle waarschijnlijkheid zal de Europese Commissie voor het volgende verslagjaar afspraken met de lidstaten maken over de publicatie van alle gegevens op één datum.

 • Terug naar Inhoud
 • Het maatregelenpakket uit de recent gepubliceerde Toekomstagenda Milieu brengt het doel voor de binnenlandse emissiereductie van broeikasgassen voor 2010 weer in beeld. Dat heeft het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) becijferd.

  De gisteren verschenen Milieubalans 2006 bevestigde het beeld uit voorgaande Milieubalansen, dat het binnenlandse doel van 222 miljoen ton CO2-equivalenten met twee Mton zou worden overschreden. Om toch de Kyoto-doelstelling van 6% reductie te kunnen halen, zou Nederland in dat geval zijn gedwongen om meer emissierechten in het buitenland te kopen. De klimaatmaatregelen uit de Toekomstagenda zijn volgens het MNP potentieel echter goed voor een extra reductie van ruim 5 Mton, waardoor het binnenlandse doel wel gehaald kan worden. Voorwaarde is wel, aldus het MNP, dat de maatregelen goed geïnstrumenteerd en gefinancierd worden.

  De belangrijkste extra bijdragen komen van de reductie van lachgas in de salpeterzuurindustrie en de verhoging van het aandeel van biobrandstoffen naar 5,75% in 2010. Samen zorgen zij voor een emissiereductie van 4,4 miljoen ton, waarbij met name de N2O-emissiereductie een goedkope maatregel is. Volgens het nieuwe allocatieplan valt lachgas vanaf 2008 onder emissiehandel - als de Europese Commissie daarmee akkoord gaat. Er zijn nog enkele andere maatregelen die samen een miljoen ton opleveren, zoals bijvoorbeeld via verhandelbare energiecertificaten in de gebouwde omgeving of differentiatie van belasting op auto's.

 • Terug naar Inhoud

 • Op 12 juni presenteert adviseur Jan van der Kolk de eerste resultaten van de voor-evaluatie van het systeem voor NOx-emissiehandel. Een deel van de algemene evaluatie, die eind 2006 zal starten, is naar voren gehaald omdat verschillende regels voor NOx-emissies (IPPC-richtlijn, de plafonds vanuit Europese regelgeving en de emissiehandel), met elkaar in conflict dreigen te komen.

  Tijdens de workshop zullen bedrijfsleven en overheid de eerste resultaten bespreken van de inventarisatie van Van der Kolk, die bij de bedrijven een goede bekende is. De evaluatie betreft bijvoorbeeld de prognoses voor de emissies in 2010, de mogelijke consequenties van de IPPC-richtlijn voor de emissiehandel, de technische mogelijkheden voor lagere emissies en de mogelijkheden voor aanpassing van het systeem voor emissiehandel.

  Na de workshop zullen bedrijfsleven en overheid gezamenlijk op zoek gaan naar oplossingen die IPPC-richtlijn, emissiehandel en Europese plafonds met elkaar in overeenstemming brengen.

 • Terug naar Inhoud
 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).