******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=8150&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 38
14 juli 2006

Net als de meeste andere lidstaten van de EU, zal ook Nederland zijn toewijzingsplan voor de emissierechten aan bedrijven vanaf 2008 tot en met 2012 later dan gepland indienen. Het kabinet zal het plan vermoedelijk in augustus of september naar Brussel sturen.

Op 30 juni verliep de deadline voor de EU-lidstaten voor het indienen van de plannen in Brussel. Op 17 juli hadden echter nog slechts vijf landen hun plannen ingediend: Duitsland, Estland, Litouwen, Ierland en Polen. De Nederlandse overheid is nu bezig met het verwerken van de ruim honderd ingediende 'zienswijzen' op het conceptplan, waarbij niet alle wensen ingelost zullen worden. De reacties van bedrijven zijn velerlei. De zienswijzen gaan onder andere over de lengte van de inspraaktermijn, het totale plafond, de groeicijfers, de windfall profits en de korting op de toewijzing aan de energiebedrijven en over de reserveringen voor de nieuwkomers.

Daarnaast moeten nog enkele besluiten genomen worden over de behandeling van de kleinere bedrijven in Nederland en over de 'definitiekwestie' (zie elders in deze nieuwsbrief). Over het vervolg van het plan kan pas uitsluitsel worden gegeven als beide betrokken bewindslieden – de nieuwe minister van Economische Zaken Joop Wijn en staatssecretaris Pieter van Geel van VROM – van vakantie zijn teruggekeerd.

Met het versturen van het toewijzingsplan in augustus of september is de planning om tijdig klaar te zijn voor de tweede handelsperiode op 1 januari 2008 bijzonder krap geworden. In een briefaan de Tweede Kamer legt Van Geel uit dat de gehele procedure ongeveer 15 maanden in beslag zal nemen. Die tijd is nodig voor onder andere de goedkeuring van het plan door de Europese Commissie, het opstellen van de regeling voor monitoring van emissies, het uitvoeren van inspraak- en beroepsprocedures voor de bedrijven, het opstellen van de monitoringsprotocollen en de uiteindelijke procedure voor het wijzigen van de emissievergunning. Belangrijk daarbij is dat de Commissie bij de beoordeling van het plan ook een uitspraak doet over de interpretatie de werkingssfeer van de richtlijn. Daar moeten de regelgeving en de monitoring op aansluiten.

Nog onduidelijk is wanneer de Tweede Kamer haar eindoordeel over het toewijzingsplan zal uitspreken. In principe is er zelfs als het plan al in Brussel ligt ruimte voor eventuele amendementen op het plan. Brussel zal echter vanaf dat moment het plan opnieuw beoordelen, waardoor vertraging kan optreden.

 • Terug naar Inhoud
 • Nog vr 1 augustus zal op de website www.CO2-allocatie.nl de lijst worden gepubliceerd van bedrijven die volgens de Nederlandse interpretatie van de richtlijn buiten het systeem van emissiehandel mogen blijven.

  In het kader van het ontwerp-toewijzingsplan van emissierechten voor de periode 2008-2012 is nog geen definitief besluit genomen over twee punten. De Nederlandse interpretatie van het begrip 'verbrandingsinstallatie' is nog niet definitief vastgesteld, en het is nog onduidelijk welke bedrijven met relatief kleine emissies buiten het systeem van emissiehandel mogen blijven. De uitkomst van deze besluitvorming zal worden opgenomen in het 'Besluit handel in emissierechten', waarin immers de reikwijdte van het systeem van handel in emissierechten is opgenomen.

  Volgens Esther Spaans van VROM is het zeker dat de oorspronkelijke lijst van bedrijven nog gaat veranderen. "We volgen de Europese definitie, dat hebben we in concept ook al uitgewerkt in een document op de website. Maar ook daarbinnen is nog beperkte ruimte voor de uiteindelijke interpretatie. We moeten bij voorbeeld nog besluiten over hoe we omgaan met fakkels of hete-oliefornuizen. Hoe de lijst zal wijzigen kunnen we nu dus nog niet zeggen."

  Er moet door de bewindslieden nog besloten worden over het voornemen om alleen inrichtingen mee te laten doen aan het systeem voor emissiehandel die ten minste n verbrandingsinstallatie van 20 megawatt thermisch vermogen hebben staan. Met het instellen van deze grens voor individuele installaties zullen waarschijnlijk vele tientallen bedrijven buiten het systeem kunnen vallen. "Maar zij mogen dan overigens wl meedoen als ze dat willen", aldus Paul van Slobbe van EZ. Dan moet binnen de inrichting wel meer dan 20 MW opgesteld staan. "Omdat hierover nog niet is besloten, krijgen bedrijven nog wel extra ruimte om te besluiten of ze alsnog gebruik van die mogelijkheid willen maken. Daarnaast moet de Commissie natuurlijk nog akkoord gaan met het uitsluiten van deze kleine installaties, pas dan is het definitief."

 • Terug naar Inhoud
 • De afgelopen maanden is gebleken dat er nog een flink aantal inrichtingen is dat wl onder de reikwijdte van de wet NOx-emissiehandel valt, maar daar nog geen actie op heeft ondernomen. Zij krijgen tot 1 september alsnog de gelegenheid dit recht te trekken.

  De betreffende bedrijven hebben wel formulieren ingevuld voor het verkrijgen van CO2-rechten, en daarom vallen ze in principe waarschijnlijk ook onder de NOx-emissiehandel. Deze bedrijven hebben echter geen emissievergunning aangevraagd en ook geen aanvraag ingediend voor een opt-out. Formeel zijn deze inrichtingen in overtreding. Zij krijgen alsnog – maar kort, tot 1 september 2006 - de tijd om de situatie recht te trekken.

  De bedrijven die nu bij VROM bekend zijn, krijgen binnenkort een brief van VROM met daarin de keuze: f een emissievergunning aanvragen bij de NEa, f een opt-out aanvragen bij VROM, afdeling Klimaatverandering en Industrie (KvI). De opt-out wordt verleend als de inrichting voldoet aan de criteria: geen procesemissies en het technisch bruikbare vermogen van de verbrandingsinstallaties blijft te allen tijde onder de 30MWth.

  "We gaan ervan uit", zegt Julia Williams van KvI, "dat verreweg de meeste bedrijven op onze lijst in aanmerking komen voor een opt-out voor NOx. Ik herhaal nog maar even dat ze die niet automatisch krijgen. De bedrijven moeten het zelf aanvragen. Misschien hebben ze zich dat toch niet gerealiseerd."

  "De opt-out zal overigens lopen tot 1 januari 2009. Ook voor de bedrijven die nu al een opt-out hebben, wordt deze verlengd tot die datum. Daar hoeven deze bedrijven niets voor te doen. We verlengen de opt-out 'van rechtswege', dus een eenmaal verleende NOx-opt-out blijft geldig. Tenzij het bedrijf niet langer aan de criteria voldoet, natuurlijk."

 • Terug naar Inhoud
 • Eind juni is een workshop gehouden met overheid en bedrijfsleven over de verificatie van de emissieverslagen. Doel van de workshop was om een gefundeerd besluit te nemen over de verificatiestandaard voor 2006, in het licht van de ervaringen over 2005 en van de interpretatie door andere Europese landen.

  De conclusie van de workshop is, dat voor de verificatie van de emissieverslagen ten aanzien van NOx een ' beperkte mate van zekerheid' gehandhaafd blijft, en voor CO2 een ' redelijke mate' voor de hand ligt. Julia Williams van VROM: "De ervaringen over 2005 laten zien dat de verificatie volgend jaar een stuk efficinter kan. Dat klopt met de verwachtingen die we de afgelopen jaren al hadden. Voor CO2 gaan verreweg de meeste andere Europese landen op de 'redelijke mate van zekerheid' zitten. Dat gaan wij dus ook doen."

  Annemarie van der Rest van Shell voegt daaraan toe: "Het bedrijfsleven begrijpt dat we met de verificatie meer in lijn moeten zitten met Europa, maar vindt wel dat dan ook de inspanningen in lijn moeten worden gebracht met wat in Europa voor 'redelijke mate van zekerheid' gebruikelijk is."

 • Terug naar Inhoud
 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).