******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=8488&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 40
28 september 2006

Vandaag hebben minister Wijn van Economische Zaken en staatssecretaris Van Geel van VROM het plan voor toewijzing van emissierechten aan Nederlandse bedrijven in de periode 2008-2012 naar Brussel gestuurd. De Europese Commissie moet binnen drie maanden het plan goed- of afkeuren.

Net als de overgrote meerderheid van de 25 Europese lidstaten heeft Nederland de officiŽle deadline voor indienen van het allocatieplan – voor 1 juli 2006 – overschreden. Nederland is de dertiende lidstaat die zijn plan heeft ingediend. Vermoedelijk zal de Europese Commissie in oktober lidstaten die nog niets hebben ingeleverd in gebreke gaan stellen.

Het allocatieplan kreeg net voor en na het zomerreces veel aandacht van de Tweede Kamer, die eerst nog enkele zaken verduidelijkt wilde hebben alvorens het plan naar Brussel zou gaan. Het plan is deze zomer op enkele punten aangepast, vooral naar aanleiding van de inspraakronde bij bedrijven. De Tweede Kamer nam uiteindelijk enkele moties aan, die echter geen directe wijzigingen in het plan tot gevolg hebben.

Een motie van Van Velzen (SP) en Samsom (PvdA) betreft het onderzoeken van de mogelijkheden voor veilen van emissierechten, gericht op de periode na 2012. Ook de motie Krom (VVD) en Spies (CDA) heeft niet direct betrekking op dit allocatieplan, want de motie vraagt het kabinet om, met het oog op te nemen investeringsbeslissingen door bedrijven, te bevorderen dat niet te lang gewacht wordt met het vaststellen van het beleid voor nŠ 2012. Het huidige plan loopt tot en met 2012.

Aanleiding tot de motie was ondermeer het Duitse allocatieplan waarin opgenomen is dat de toewijzing aan nieuwkomers de eerste veertien jaar gratis zal zijn. Over het Duitse plan heeft minister Wijn al een briefwisseling met de Europese Commissie. Ook andere Europese lidstaten hebben bezwaar geuit tegen de Duitse werkwijze. Het wachten is nu op een reactie van de Commissie.

Kritisch
Of het Nederlandse allocatieplan zal worden goedgekeurd zal in de komende maanden duidelijk worden. Er zijn een paar punten in het plan waar de Commissie en de andere lidstaten ongetwijfeld vragen over zullen stellen. "Op de eerste plaats is dat het plafond waar Nederland mee werkt, daar zal kritisch naar worden gekeken", denkt Paul van Slobbe van EZ. "Daarnaast kijkt men ook naar de manier waarop we met de bedrijven met een relatief lage uitstoot omgaan." In het allocatieplan staat dat Nederlandse bedrijven slechts verplicht worden om aan emissiehandel mee te doen als zij minimaal ťťn installatie hebben die groter is dan 20 MW.

"Ook het feit dat Nederlandse bedrijven de hun toegewezen emissierechten tot 12% mogen aanvullen uit JI/CDM-projecten in het buitenland zal kritisch worden benaderd", vult Hans de Waal van VROM aan. "Andere lidstaten redeneren dat Nederland al de helft van de CO2-emissiereductie uit het buitenland haalt."

De Commissie heeft drie maanden de tijd om het plan af- of goed te keuren. In de tussentijd vindt al uitgebreid overleg plaats, bijvoorbeeld in ontmoetingen met andere lidstaten, die de Commissie over elkaars plannen adviseren. Na deze termijn van drie maanden heeft de Nederlandse overheid zekerheid over de wetgeving die nodig is voor het nationale toewijzingsbesluit 2008-2012. Dat besluit wordt eerst in ontwerp gepubliceerd, waarna een inspraakronde plaatsvindt.

Het definitieve besluit kan pas genomen worden als de wettelijke basis gelegd is voor de nieuwe reikwijdte – denk aan definitiekwestie en de aanpak van de kleinere emitters - van de emissiehandel. Pas na vaststelling van het definitieve besluit kan officieel beroep bij de Raad van State worden aangetekend. Zodra er meer duidelijkheid is over data en termijnen wordt dat bekend gemaakt in de Nieuwsbrief Emissiehandel.

 • Terug naar Inhoud
 • Vooral op basis van de inspraak door bedrijven, is het allocatieplan ten opzichte van het ontwerp op enkele punten gewijzigd. De hoofdlijnen blijven onveranderd, zoals het plafond. Een motie om dit plafond omlaag te brengen, haalde geen Kamermeerderheid.

  Ten opzichte van de in de vorige nieuwsbrief aangekondigde wijzigingen zijn er nog enkele aanvullingen in het plan:
  • De omvang van het depot voor nieuwkomers is verhoogd met 0,2 miljoen ton CO2 per jaar.
  • CO2-emissies uit processen worden voor 50% vrijgesteld van de correctiefactor. Deze factor wordt gebruikt om de totale berekende emissies van alle bedrijven onder het plafond van 79,8 miljoen ton (exclusief reserve) te blijven.
  • In het kader van het Kolenconvenant hebben de deelnemende elektriciteitsproductiebedrijven een bepaalde CO2-emissiereductie beloofd, onder andere via de bijstook van biomassa. Als bedrijven daarvoor al MEP-premies krijgen, krijgen ze minder rechten toegewezen, en wel 50% van die emissiereductie. Bedrijven die vanwege de recente beslissing om de MEP-premie op nul te stellen geen subsidie kunnen ontvangen, krijgen die aftrek niet. Overigens wordt eerst deze 'MEP-aftrek' verrekend alvorens de windfall-korting van 15% wordt toegepast.
  • Nieuwe elektriciteitsproducenten krijgen geen 15% korting in het kader van de windfall profits.
  • Als een inrichting niet ťťn enkele installatie groter dan 20 MW heeft maar wel opgeteld boven dat vermogen uitkomt, kan deze verzoeken om toch mee te doen aan emissiehandel. Een aanvraag voor zo'n 'opt-in' kan worden ingediend bij het ministerie van VROM tot drie weken nadat officieel bekend is gemaakt dat het is goedgekeurd of gewijzigd op aanwijzing van de Commissie. Het adres: T.a.v. de directeur Klimaatverandering en Industrie, ipc 650, Postbus 30945, 2500 GX Den Haag, o.v.v. "opt-in 20MW 2008-2012".


  • Terug naar Inhoud

  Op korte termijn stuurt SenterNovem naar circa 500 bedrijven een brief met daarin de gegevens zoals die gebruikt worden in de indicatieve toewijzing van CO2-emissierechten.

  Bedrijven hebben nog tot 15 oktober de tijd om een andere keuze te maken voor de drie basisjaren (in de periode 2001-2005) die gebruikt worden voor de berekeningen. Ook hebben bedrijven tot 15 oktober de tijd om eventuele omissies of noodzakelijke aanpassingen in de gegevens aan te melden bij Senternovem.

  "De brief met de gegevens is een extra service en heeft geen officiŽle status", aldus een woordvoerder van SenterNovem. "De cijfers zijn indicatief en niet bindend, maar we worden in dit stadium graag op eventueel noodzakelijke aanpassingen in de gegevens gewezen." Een lijst van alle inrichtingen met hun toewijzingen is na de eerste week van oktober te vinden op www.co2-allocatie.nl.

 • Terug naar Inhoud
 • Op de website van de NEa is sinds half september een lijst te vinden met alle emissies van NOx in 2005 per inrichting. Het gaat om de openbare totaalcijfers uit de emissieverslagen en om de opgebouwde NOx-emissierechten per bedrijf. De lijst staat hier.

 • Terug naar Inhoud
 • Op 1 januari 2008 start de tweede planperiode voor CO2-emissiehandel. Het ingaan van de nieuwe planperiode heeft gevolgen voor bedrijfslocaties die voor het eerst onder het systeem van CO2-emissiehandel (inclusief N2O) komen te vallen, maar ook voor bedrijfslocaties die op dit moment al een emissievergunning voor CO2 hebben.

  Nieuwe bedrijfslocaties zijn verplicht een emissievergunning voor CO2 of N2O bij de NEa aan te vragen. Bedrijfslocaties die op dit moment een CO2-emissievergunning hebben, hoeven geen wijziging van deze vergunning aan te vragen. Zij moeten wel hun monitoringsplan actualiseren zodat de huidige vergunning geldig blijft. Een en ander gaat spelen in de eerste helft van 2007 (zie de tijdsplanning).

  De emissievergunningen van bedrijfslocaties die vanaf 2008 niet meer onder emissiehandel vallen, worden ingetrokken. De NEa informeert deze bedrijfslocaties tijdig over dit intrekkingsbesluit.

  Meer informatie vindt u op de NEa-website.

 • Terug naar Inhoud
 • In november verschijnt een special van de Nieuwsbrief Emissiehandel, die geheel gewijd zal zijn aan verificatie van de emissiegegevens. De special gaat in op een groot aantal vragen dat leeft onder bedrijven en verificateurs over deze materie.

 • Terug naar Inhoud
 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).