******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=11350&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 59
1 oktober 2008

De ministeries van VROM en Economische Zaken (EZ) zjin momenteel bezig met het verwerken van zienswijzen van bedrijven op het ontwerp-nationaal toewijzingsbesluit, van 9 juli jongstleden.

Gedurende zes weken daarna was het mogelijk om zienswijzen in te dienen. In die tijd zijn 44 zienswijzen ingediend, waarvan een klein deel ook door niet-deelnemers aan de emissiehandel.

Het merendeel van de zienswijzen betrof een aantal algemene zaken in het allocatieplan, waarop het ontwerp-toewijzingsbesluit is gebaseerd. Die zienswijzen gingen bijvoorbeeld over de korting van 15% bij elektriciteitsbedrijven – de zogenoemde windfall korting – en de toegepaste factor van 1,7% per jaar voor de groei van bedrijven. Andere zienswijzen betroffen de individuele indicatieve toewijzing.

Na al of niet honereren van de zienswijzen en verwerking in de tekst van het ontwerp-besluit zullen de ministeries naar verwachting op 6 oktober of hooguit enkele dagen later het definitieve toewijzingsbesluit nemen. De controle door Europese Commissie en de invoer in het Europese CITL zullen vermoedelijk ongeveer drie weken vergen, waarna de NEa de rechten overboekt op de rekeningen van de bedrijfslocaties.

Bedrijfslocaties die later zijn is gestart dan 1 januari 2007 zijn volgens de regels in het toewijzingsbesluit overgens 'nieuwkomer'. Voor deze bedrijfslocaties moesten apart emissierechten wordenaangevraagd. De NEa zal de emissierechten voor deze nieuwkomers pas later op de rekeningen storten. De reden hiervan is dat VROM en EZ de toewijzingsbesluiten voor de nieuwkomers later zullen nemen dan het nationale toewijzingsbesluit voor de bestaande bedrijfslocaties.

Eerder had de Europese Commissie (bij brief van 25 augustus 2008) al vastgesteld dat Nederland de vereiste aanpassingen in het nationaal toewijzingsplan heeft aangebracht als omschreven in de beschikking van de Commissie van 16 januari 2007. Deze brief maakt het mogelijk dat het toewijzingsbesluit kan worden genomen.

Voor meer informatie over het nationaal toewijzingsbesluit kunt u terecht bij
mw N. Atmaca (nermin.atmaca@minvrom.nl).

 • Terug naar Inhoud
 • Volgende week, vanaf 6 oktober, zal het Register CO2 Emissiehandel worden gekoppeld aan het Internationale Transactie Logboek (ITL) van de Verenigde Naties. Dit maakte de Europese Commissie op 22 september bekend.

  Tijdens het aansluiten zullen alle registers in de EU, dus ook het Nederlandse, tien dagen offline zijn. Dit betekent dat met ingang van 6 oktober gedurende tien dagen geen transacties in het register kunnen worden uitgevoerd. Zodra de aansluiting gereed is kunnen er in het register naast de reguliere Europese emissierechten (EU allowances ofwel EUA's) ook rechten worden verhandeld die zijn verkregen via CDM-projecten in ontwikkelingslanden (CER 's, Certified Emission Reductions) of met JI-projecten in Centraal- en Oost-Europa (ERU's, Emission Reduction Units). Nederlandse bedrijven mogen tot 10% van hun toegewezen emissierechten aanvullen (http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbox/ecofys/default.asp?briefid=10238#titel9) met CER's of ERU's.

  De koppelingsdatum is nog onder voorbehoud, want een en ander is afhankelijk van een aantal technische voorzieningen. Mocht de datum nog wijzigen, dan zal de Nederlandse Emissieautoriteit daarover via de website informeren.

  Meer informatie over de koppeling op de sites van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm of het VN Klimaatbureau http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/items/2723.php.

 • Terug naar Inhoud
 • Door de aanstaande koppeling van het Register CO2 Emissiehandel aan het Internationale Transactielogboek (ITL) zullen de serienummers van alle emissierechten uit de periode 2008-2012 veranderen. "Dit heeft geen invloed op de bruikbaarheid van de emissierechten," verzekert Harm van de Wetering, registeraministrateur bij de NEa.

  De verandering is het gevolg van technische afspraken tussen het secretariaat van het VN Klimaatbureau UNFCCC en de Europese Commissie. Deze afspraken waren bedoeld om handel in emissierechten mogelijk te maken nog voordat de koppeling tussen register en ITL was gerealiseerd. Die koppeling moest in het verleden om technische redenen een aantal malen worden uitgesteld.

  Bij rechten uit de tweede planperiode zal de verandering van serienummers herkenbaar zijn in het transactieoverzicht, als twee afzonderlijke door de NEa verrichte transacties. De eerste transactie boekt de rechten met oude serienummers over naar een rekening van de NEa, de tweede transactie boekt de rechten met nieuwe serienummers weer terug.

  De serienummers zullen voor elke rekeninghouder aaneengesloten zijn, waardoor de rechten uit ťťn blok zullen bestaan en dezelfde Europese landcodes zullen krijgen. De serienummers van uw rechten zijn te controleren via de functie 'Display Balance Details' (vůůr de koppeling met ITL) of de functie 'View Account Balance' (na de koppeling).

  Na de transacties blijft de hoeveelheid rechten op de rekening uiteraard ongewijzigd.

 • Terug naar Inhoud
 • Met de koppeling van het nationale CO2 emissiehandelsregister aan het VN transactielogboek (ITL) gelden vanaf volgend jaar andere regels rond vertrouwelijkheid en transparantie van transacties en balansinformatie.

  De NEa zal voortaan jaarlijks een overzicht openbaar maken met een balans per rekeningtype aan het begin en eind van het jaar. Hierbij worden per type recht (EUA, CER of ERU) de saldi van onder andere alle persoonstegoed- en exploitanttegoed-rekeningen aan het begin van het jaar bij elkaar opgeteld en vergeleken met de saldi aan het einde van het jaar.

  Dit overzicht biedt de markt als totaal inzicht in de verschuiving van rechten tussen lidstaten.

  Een uitgebreide beschrijving van de Kyoto publicatieverplichtingen staat in artikel 14 ev. van besluit 13/CMP.1 en besluit 14/CMP.1, via de link: http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmpl/eng/08a02.pdf

 • Terug naar Inhoud
 • De NEa heeft de afgelopen maanden 79 monitoringsplannen gevalideerd van bedrijfslocaties die per 1-1-2009 voor het eerst gaan deelenemen aan NOx-emissiehandel. Het gaat hierbij onder meer om bedrijfslocaties uit de asfaltbranche, de glastuinbouw en de off-shoresector.

  Hiermee heeft de NEa alle vergunningaanvragen die voor de gestelde deadline van 1 juli 2008 zijn ingediend tijdig afgehandeld. De betreffende bedrijfslocaties kregen in september 2008 een ontwerp-emissievergunning toegezonden, die medio november moet resulteren in een definitieve emissievergunning.

  De regelgeving (AMvB) waarin de NOx-opt-out voor 2009-2010 wordt geregeld is inmiddels in werking getreden. De NEa kan daardoor in oktober 2008 de formele besluiten op de opt-out-aanvragen verzenden. Van de 148 ingediende aanvragen heeft de NEa er 15 afgewezen, omdat de betreffende bedrijfslocaties niet aan de criteria voldoen.

 • Terug naar Inhoud
 • Op 18, 19 en 20 november zal de Nederlandse Emissieautoriteit in Utrecht seminars organiseren om bedrijven en contactpersonen die in 2009 voor het eerst hun handelsjaar (2008) moeten afsluiten, te informeren over wat hen te doen staat. Daarnaast kunnen bedrijfslocatiesdie voor het eerst deelnemen aan NOx- emissiehandel op deze dagen trainingen volgen om te kunnen werken in het Register.

  Meer informatie wordt in oktober bekendgemaakt via de website van NEa. Voor meer informatie over het programma en inschrijfmogelijkheden: helpdesk NEa: 070-3395250.

 • Terug naar Inhoud

 • De Europese Unie werkt momenteel hard aan een verdere harmonisatie van de naleving van de Richtlijn voor emissiehandel. Daartoe is recent een Compliance Forum opgericht, dat verdere stappen gaat voorbereiden.

  Dat is het belangrijkste resultaat van de Compliance Conference die op 10 en 11 september in Brussel plaatsvond. Mede op initiatief van Nederland hebben vrijwel alle lidstaten en enkele brancheorganisaties twee dagen lang intensief gediscussieerd over het belang van een goede naleving van de emissiehandelswetgeving.

  Het Compliance Forum gaat fungeren als platform voor het voorbereiden van verdere stappen op het gebied van (geharmoniseerde) naleving. Het oprichten van het Compliance Forum werd nadrukkelijk gesteund door de Nederlandse overheid. Nederland gaat ook als trekker fungeren van de Task Force die de naleving door de luchtvaart onder de loep zal nemen.

  Het Compliance Forum zal zich bezighouden met de gehele 'keten' in de emissiehandel, van monitoring, vergunningverlening, verificatie en accreditatie en toezicht tot aan de handhaving. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het Forum rapporteren aan Werkgroep III van het Climate Change Committee (CCC), waarin de EU-lidstaten voortdurend overleggen over het systeem van emissiehandel. Wellicht wordt het Compliance Forum formeel bekrachtigd door de EPRG, (Environmental Policy Review Group), de ambtelijke studiegroep van lidstaten en Commissie die het milieubeleid doorlicht.

 • Terug naar Inhoud
 • Met een aantal wijzigingen in het Commissievoorstel over de emissiehandel na 2012 willen de lidstaten van de EU een aantal geschilpunten oplossen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de positie van de kleintjes, de harmonisering van het begrip 'nieuwkomers' en de links met andere systemen voor emissiehandel.

  In de amendementen die Frankrijk als voorzitter van de Europese Raad voorstelt, krijgen lidstaten de mogelijkheid om bedrijven met minder dan 25 kiloton broeikasgasemissies uit te zonderen van deelname aan het emissiehandelssysteem. Het uitzonderen van de 'kleintjes' is iets waar Nederland zich al jarenlang voor heeft ingezet.

  Ook voor enkele andere onderwerpen zijn oplossingen nabij. Er wordt een uniforme definitie van 'nieuwkomers' voorgesteld, waaronder ook uitbreidingen vallen. Mogelijk gaan alleen uitbreidingen van meer dan 10% van de capaciteit meetellen, wellicht in combinatie met een emissiegrens. Voorgesteld wordt om het deel van de reserve (5%) dat niet wordt opgemaakt te veilen. Ook het gebruik van rechten uit CDM en JI en het gebruiken van emissierechten uit soortgelijke systemen als het Europese handelssysteem wordt geharmoniseerd in de gehele EU.

  Hete hangijzers
  Nu een oplossing in zicht is voor deze onderwerpen, werpen de lidstaten zich nu op de zware discussiepunten: het risico van koolstoflekken ('carbon leakage'), de veiling van emissierechten en de extra financiŽle bijdrage die de 'nieuwe' lidstaten vragen om hun bedrijfsleven een extra economische impuls te geven.

  Het koolstoflek – het vertrek van internationaal concurrerende bedrijven naar landen zonder emissiehandel – is een heet hangijzer. Het bedrijfsleven wil een snelle uitspraak over welke sectoren aan dit risico blootstaan en dus gratis emissierechten krijgen uitgedeeld (in de zogenoemde 'Box 3'), maar de Commissie wil die sectoren pas later bekendmaken, na meer onderzoek.

  De veiling voor stroomproducenten ('Box 1') gaat vermoedelijk wel plaatsvinden, al wil Polen dat het percentage te veilen rechten niet al in 2013 100% moet bedragen. Duitsland is samen met EU-voorzitter Frankrijk op hoog niveau ook aan het onderhandelen over de percentages te veilen rechten in de overblijvende industrie. De Commissie stelt voor te beginnen met 20% in 2013 en te groeien naar 100% in 2020, maar de grootmachten denken daar mogelijk anders over. Ook over de opbrengsten van de veiling vindt nog discussie plaats.

  "Nog altijd wil men de finale besluiten in december nemen," zegt Paul van Slobbe van EZ. "Er waren wat geluiden vanuit het Europese Parlement die graag een tweede lezing van de voorstellen willen, maar dat is afgewend. Er wordt dus hard gewerkt om alles bijtijds af te ronden." Als de afronding niet dit jaar plaatsvindt, zal TsjechiŽ als voorzitter in de eerste helft van 2009 het voortouw moeten nemen. Medio volgend jaar wordt een nieuw Parlement gekozen, alsmede een nieuwe Commissie geÔnstalleerd.

 • Terug naar Inhoud
 • Op vrijdag 19 september heeft een dertigtal Nederlandse deelnemers en andere stakeholders in de emissiehandel kunnen discussiŽren over de toekomst van het systeem voor CO2-emissiehandel. Hoewel de Brusselse discussie tussen de Commissie, het Parlement en de Raad nog niet is beŽindigd, kreeg het bedrijfsleven vast een tussenstand opgemaakt.

  Het gehele klimaatpakket van de Europese Commissie van 23 januari 2008 passeerde de revue, inclusief emissiehandel, energiebesparing in de non-ETS sectoren, duurzame energie en opslag van CO2. "Een nuttige uitwisseling van standpunten," aldus Wiel Klerken, milieusecretaris van VNO-NCW, "ook al omdat ook bedrijven deelnamen die normaal niet zo rechtstreeks betrokken zijn bij de discussies. Het gonst enorm over wat er in Brussel plaatsvindt, goed om daarover te horen, te praten en vragen te stellen."

  Eťn van de onderwerpen die nadrukkelijk aan de orde kwamen was de veiling van een deel van de emissierechten en de toewijzing van het overige deel, op basis van benchmarks bij bedrijven. "Veiling stuit op steeds meer weerstand, ook bij het Europees Parlement," zegt Klerken. "Belangrijke vraag die nu speelt is welke sectoren buiten de veiling vallen en langs welke criteria dat wordt beoordeeld," zegt Klerken. "Maar de macht van Nederlandse bedrijven om hierbij nog inbreng te hebben is redelijk beperkt. Wat je hoort is dat de onderhandelingen nu plaatsvinden op niveau van Merkel en Sarkozy, daarin spelen wij ook als Nederland geen rol. Maar het is eerder vertoond dat op dat niveau forse wijzigingen kunnen plaatsvinden."

 • Terug naar Inhoud
 • Recent heeft de Klimaatcommissie van Europese lidstaten het voorstel van de Commissie goedgekeurd om de emissie van lachgas (N2O) toe te laten binnen het systeem voor emissiehandel van broeikasgassen. Voor Nederland komt dit neer op een extra reductie van 4,4 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar.

  Het voorstel van de Europese Commissie komt voort uit een verzoek tot deze opt-in mogelijkheid van Nederland. N2O is het eerste niet-CO2 gas dat tot het handelssysteem wordt toegelaten.

  Vanwege de goedkeuring door een 'gekwalificeerde meerderheid' kan de overheid nu een zogenoemd 'nieuwkomersbesluit' voorbereiden die de toewijzing van emissierechten aan Nederlandse bedrijven regelt. Dit besluit zal geen consequenties hebben voor het reguliere, nationale toewijzingsbesluit (zie elders in deze nieuwsbrief).

  Het gaat in Nederland om twee salpeterzuurproducenten (DSM en Yara) die jaarlijks in totaal 1,13 Mton aan emissierechten krijgen toebedeeld. Dat komt neer op een reductie van 80% ten opzichte van de oorspronkelijke emissie van 5,5 Mton/jaar.

  De goedkeuring met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 was mogelijk omdat de Nederlandse bedrijven al monitoren volgens de voorgestelde monitoringsregeling.

  Jos van Damme van Yara is nog niet officieel op de hoogte van de details van de opt-in, maar is positief gestemd over het besluit: "Dat betekent een beloning voor onze proactieve houding. We hebben dit jaar behoorlijk wat kosten gemaakt voor aanpassingen in onze installaties, in het katalysatorproces en in de monitoring. De erkenning van de opt-in betekent dat we de kosten die ons in een internationaal concurrerende markt op achterstand zouden zetten weer voor een deel kunnen terugverdienen."

 • Terug naar Inhoud

 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).