******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=11451&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 60
6 november 2008

Binnen enkele dagen wordt het nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2008-2012 gepubliceerd. Voordat de rechten voor 2008 op de rekeningen van deelnemers in het Register CO2 Emissiehandel kunnen worden bijgeschreven, moet eerst de Europese Commissie nog een definitief fiat geven. Dit wordt binnen twee weken verwacht.

Het definitieve besluit is met de nodige vertraging tot stand gekomen. "Bij de behandeling van de 42 zienswijzen hebben we veel zorgvuldigheid betracht," zegt Paul van der Lee van VROM. "In de eerste handelsperiode hebben we daar, achteraf gezien, te weinig tijd voor uitgetrokken." Het bedrijfsleven beklaagt zich over de vertraging, omdat nu leveringscontracten in gevaar komen (zie ook artikel: Industrie dreigt met schadeclaims)

De overheid heeft in elf gevallen de zienswijzen ten aanzien van individuele gegevens van inrichten gehonoreerd. Daarentegen zijn alle zienswijzen over de uitgangspunten in het nationaal allocatieplan verworpen, weliswaar met uitleg. Van der Lee: "Die individuele getallen moesten worden bijgesteld naar aanleiding van nieuwe bedrijfsgegevens, het al of niet meenemen van verwarmingsketels en dergelijke. Daarbij gaat het overigens niet om vele kilotonnen, en soms is er zelfs een getal naar beneden bijgesteld."

Het NTB zal te vinden zijn op www.CO2-allocatie.nl.

 • Terug naar Inhoud
 • Door de vertraagde publicatie van het Nationaal Toewijzingsbesluit kunnen sommige bedrijven op 1 december mogelijk niet voldoen aan eerder afgesloten contracten voor de levering van emissierechten. Schadeclaims dreigen. Om schade bij bedrijven te voorkomen onderneemt de Nederlandse overheid momenteel actie.

  In het afgelopen jaar hebben vooral de grote spelers in de emissiehandel, zoals energiebedrijven en de energie-intensieve industrie, al gehandeld in zogenoemde 'forwards': de belofte om later emissierechten te verkopen of te kopen. In het verleden is de traditie gegroeid om de 'clearing' van deze contracten op 1 december van elk jaar te laten plaatsvinden.

  Het is niet zeker of bedrijven op die datum over de rechten kunnen beschikken, omdat ook de Commissie nog een blik op de cijfers moet werpen. "Dan dreigen schadeclaims," zegt Wiel Klerken van werkgeversvereniging VNO-NCW. "Het is wat mij betreft nog steeds een schande dat de rechten zo laat worden verleend, vťr na de officiŽle datum van 28 februari 2008." VNO-NCW heeft inmiddels een brief over dit onderwerp aan de ministers van EZ en VROM gestuurd.

  Het ministerie van VROM probeert problemen voor bedrijven te voorkomen. "Na publicatie van het toewijzingsbesluit is het woord aan de Commissie," zegt Paul van der Lee van VROM. "Die moet nog een laatste check doen voordat de gegevens worden ingevoerd om na tegaan of de wijzigingen in overeenstemming zijn met het eerder goedgekeurde toewijzingsplan."

  VROM overlegt met de Commissie wat de mogelijkheden zijn om bedrijven te garanderen dat zij op 1 december rechten kunnen leveren. Julia Williams van VROM: "We snappen het probleem van de bedrijven heel goed en we doen er alles aan om dit te voorkomen. De Commissie beschikt al over de cijfers en we beantwoorden nu ook al vragen. Dan kan een definitieve goedkeuring snel plaatsvinden. We onderzoeken ook een paar terugvalopties voor het geval dat dat niet lukt. Wellicht zijn we in staat de Commissie te bewegen verlening toe te staan voordat ze de formele beslissing over de toewijzing verzendt. We hebben goede hoop dat we binnen enkele dagen duidelijkheid hebben."

 • Terug naar Inhoud
 • Voor zover bedrijven hun verificateur van vorig jaar niet kunnen inschakelen, zijn vele deelnemers aan het systeem voor emissiehandel momenteel bezig een partij te contracteren die begin volgend jaar het emissiejaarverslag kan verifiŽren.

  Het vertrek van de gesubsidieerde verificateur VBE heeft geleid tot een sterk concurrerend aanbod op de markt van verificateurs. Ook de richtlijnen over verificatie vanuit Brussel hebben gezorgd voor enkele nieuwe omstandigheden.

  Nieuw is bijvoorbeeld dat verificateurs onder bepaalde voorwaarden 'op afstand' kunnen verifiŽren, zonder dat een verificateur een direct bezoek aan de inrichting hoeft af te leggen. Dat kan bijvoorbeeld van pas komen bij een boorplatform, of bij een tuinder die zijn gasrekeningen kan overleggen.

  Gezien de nieuwe omstandigheden, kunnen bedrijven kiezen voor relatief goedkope aanbiedingen. Eva Thompson van het ministerie van VROM waarschuwt echter dat kwaliteit van de verificatie de eerste prioriteit zou moeten hebben. "Het bedrijf blijft zelf in alle gevallen verantwoordelijk voor de emissiecijfers, ook als ze niet goed geverifieerd zouden zijn. Als een inspectie van de NEa bijvoorbeeld twee of drie jaar later afwijkende emissiegetallen zou constateren, moet het bedrijf zelf opdraaien voor de bij te kopen emissierechten en mogelijke boetes."

  In reactie op de mogelijke vereenvoudiging door 'verificatie op afstand', zegt Bram Hanemaaijer, adviseur van veel van de ongeveer tachtig glastuinbouwers die met emissiehandel te maken hebben, dat de vereenvoudiging nog veel verder moet kunnen. "Het prijskaartje voor verificatie is voor veel glastuinbouwers nogal een schok, al is de prijs in de nieuwe concurrentieslag wel wat gedaald. De verificatie zou wat ons betreft op twee A4'tjes moeten. Het moet natuurlijk wel kloppen, maar het risico op 'verkeerde getallen' in de glastuinbouw is niet groot. De gasrekeningen zijn immers bepalend voor de emissies in de glastuinbouw en daarmee valt niet te sjoemelen. Die rekening is van het gasbedrijf en die heeft een ander belang dan de tuinbouwer."

  Een belangrijk aandachtspunt is verder, dat bedrijfslocaties die een nieuwe verificateur kiezen of begin 2009 voor het eerst hun emissieverslag laten verifiŽren, de juiste verificateur moeten selecteren in het Register CO2 Emissiehandel en het Register NOx Emissiehandel.

  Vanaf donderdag 13 november zijn de nieuwe verificatiecriteria gepubliceerd op de NEa website.

 • Terug naar Inhoud
 • De maand november zal waarschijnlijk beslissend worden voor de herziening van het emissiehandelssysteem na 2012. In een zogenoemde Triloog gaan de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese Raad proberen tot overeenstemming te komen over alle details.

  Het streven is om begin december een compromisvoorstel te laten goedkeuren door zowel het parlement (3 en 4 december in plenaire zitting bijeen) als de Raad van regeringsleiders (11 en 12 december). Dat zou net op tijd zijn om de internationale klimaatonderhandelingen in het Poolse Poznan nog positief te beÔnvloeden, want die eindigen op 13 december.

  De politieke opgave is groot. Voor het gehele klimaatactieplan dat in januari door de Commissie werd voorgesteld zijn intussen vele honderden wijzigingsvoorstellen de revue gepasseerd. Van de vier elementen in dat actieplan (duurzame energie, opslag van CO2, emissiehandel en emissiereductie in overige sectoren) roept het handelssysteem de meeste discussie op.

  Veiling
  Op vele punten zijn er al compromissen gesloten, maar op enkele punten lijken de standpunten juist te verharden. "De meeste lidstaten houden hun kaarten nog tegen de borst," zegt Paul van Slobbe van EZ, die dicht bij de onderhandelingen staat. "De vraag is wanneer landen ook echt gaan schuiven. Want dat is nodig om uiteindelijk tot een compromis te komen.

  Duitsland bijvoorbeeld lijkt zich keihard op te stellen ten aanzien van het veilen van de emissierechten zoals voorgesteld door de Commissie. "Duitsland wil hoe dan ook vrijstelling voor de internationaal concurrerende industrie, om 'carbon leakage' te voorkomen. Voor de overige industrie wil het slechts een percentage van 20% geveilde rechten," legt Van Slobbe uit. "Nederland heeft wel degelijk oog voor de positie van de industrie, maar is van mening dat (gedeeltelijke) vrijstelling van veilen alleen mag gebeuren op basis van goede geformuleerde, objectieve criteria."

  Duitsland heeft in de laatste maand hulp gekregen van de Italiaanse premier Berlusconi, die de financiŽle crisis zelfs reden ziet om het gehele Klimaatactieplan ter discussie te stellen. ItaliŽ heeft met die stelling bij de laatste Europese Raad afgedwongen dat een besluit over het actieplan unaniem moet zijn.

  Oost-Europa
  Naast de oppositie van Duitsland, heeft het voorgestelde emissiehandelssysteem ook te maken met tegenwind uit Oost-Europa. Polen en sommige Baltische staten vrezen dat de elektriciteitsprijzen te ver gaan stijgen als de elektriciteitssector gedwongen zal worden om 100% van zijn emissierechten op een veiling te kopen.

  Ook willen veel Oosteuropese landen financiŽle compensatie voor de extra lasten door emissiehandel, ofwel via extra inkomsten uit veilinggelden, ofwel via algemene middelen en regionale fondsen.

  Tenslotte is het parlement er sterk voor om opbrengsten uit de veiling voor een groot deel te oormerken voor energie- en klimaatinvesteringen. De lidstaten zijn daar ernstig tegen, wijzend op hun autonomie om uitgaven te bepalen.

  Het gehele klimaatpakket zal in de lopende maand onderwerp zijn van veel onderhandelingen en koehandel. Behalve een politieke uitdaging, is het ook een organisatorische opgave, want in de Triloog zullen Frankrijk (als voorzitter van de Europese Raad), de vertegenwoordigers van de Commissie en van het Parlement voortdurend hun achterban moeten raadplegen of ze nog op de goede koers zitten. . "Bij een recente informele bijeenkomst met lidstaten in Den Haag dacht ongeveer tweederde van de aanwezigen dat we er in december wel uit zullen zijn," aldus Paul van Slobbe.

 • Terug naar Inhoud
 • De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) organiseert op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 november voorlichtingsbijeenkomsten voor bedrijfslocaties die in 2008 of 2009 voor het eerst deelnemen aan CO2- of NOx-emissiehandel.

  Per dag zijn er twee bijeenkomsten.
  - een bijeenkomst voor bedrijfslocaties en contactpersonen die voor het eerst te maken krijgen met het afsluiten van het handelsjaar (2008) voor CO2- of NOx-emissiehandel;
  - een bijeenkomst en training voor rekeninghouders en contactpersonen van bedrijfslocaties die vanaf 2008 of 2009 voor het eerst deelnemen aan NOx-emissiehandel.

  Meer informatie over het programma op de NEa website. Inschrijven kan tot dinsdag 11 november via het inschrijfformulier op de NEa-website.

 • Terug naar Inhoud
 • Op 16 oktober is het Register CO2 Emissiehandel volgens planning weer online gegaan na de koppeling aan het International Transaction Log (ITL).

  Niet alleen het Nederlandse Register, dat beheerd wordt door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), maar ook alle andere EU-registers zijn losgekoppeld van het Europese logboek en gekoppeld aan het ITL van de VN. Door de koppeling aan het ITL kunnen er nu niet alleen emissierechten uit het Europese emissiehandelssysteem overgeboekt worden naar het Register, maar ook Kyotorechten.

  Bedrijfslocaties, organisaties en personen kunnen dus ook CER's en ERU's (emissierechten uit respectievelijk CDM- en JI-projecten) op hun rekening ontvangen. Bedrijfslocaties mogen in 2008-2012 tot 10% van hun toegewezen hoeveelheid emissierechten aan CER's en ERU's inleveren om hun uitstoot te vereffenen. Meer informatie over CDM- en JI-rechten op de website van de NEa.

 • Terug naar Inhoud
 • Nu het Register CO2 Emissiehandel aan het VN transactielogboek ITL gekoppeld is, zouden ook de tijdelijke rechten uit CDM-bosbouwprojecten (de zogenoemde tCER's en lCER's) overgeschreven kunnen worden op bedrijfsrekeningen in het Register. Om verwarring te voorkomen, heeft de NEa deze mogelijkheid geblokkeerd.

  De tijdelijke CER's mogen niet door bedrijfslocaties worden gebruikt om uitstoot te vereffenen en kennen complexe voorwaarden en beperkingen. De CER's uit bosbouwprojecten zijn slechts tijdelijk en kennen complexe voorwaarden kennen. Hoewel het bezit juridisch is toegestaan, adviseert de NEa de bedrijven om geen tCER's of lCER's aan te kopen. Als zij dat niettemin doen en de rechten ook willen laten bijschrijven op hun rekening, dan kunnen zij contact opnemen met de Helpdesk NEa.

  Overigens kondigt de NEa aan dat de mogelijkheden worden onderzocht om deze rechten ook wettelijk uit het Register te weren.

 • Terug naar Inhoud
 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).