******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=11684&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 65
26 maart 2009

Op 30 maart aanstaande begint de Raad van State met de eerste openbare zitting over de 45 ingediende beroepen door bedrijven tegen de toewijzing van emissierechten voor de periode 2008-2012 (zie ook de vorige nieuwsbrief). De overheid heeft zijn verweer op de beroepen ook reeds aan de Raad van State gestuurd.

Op 30 maart komen de energiebedrijven aan bod, die vooral bezwaar maken tegen de 'windfall profits'-korting op hun toewijzing van rechten. Het kolenconvenant, procesemissies bij bedrijven, hoogovengas bij Corus en definitiekwesties zijn enkele andere onderwerpen die zullen worden behandeld. Het beroep en het verweer van de overheid worden tijdens deze eerste serie zittingen door de RvS behandeld, die vervolgens in mei een uitspraak doet.

Als dat mocht leiden tot aanpassing van de toewijzing en de besluiten daarover, krijgt de overheid daarvoor de gelegenheid: de zogenoemde 'bestuurlijke lus'. Daarna doet de Raad van State na een tweede serie zittingen in september een einduitspraak in oktober.

Voor eventuele aanpassing van de toewijzingen is 0,5% van alle rechten in een jaar gereserveerd. Als dat potje zou worden overschreden, dan zou de overheid de rechten over alle deelnemers moeten herverdelen.

 • Terug naar Inhoud
 • Vandaag zijn 203 van de verwachte 425 geverifieerde emissieverslagen voor CO2 en NOx binnen bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Eind vorige week stond de teller nog op 112 verslagen.

  Om het handelsjaar 2008 te kunnen afsluiten, moeten de geverifieerde verslagen uiterlijk 31 maart 2009 te zijn ingediend bij de NEa. Daarnaast moeten bedrijven voor die tijd hun geverifieerde emissieverslag indienen bij de NEa, de bijbehorende emissiegegevens in het register invoeren en deze laten goedkeuren door de verificateur.

  Meer informatie op de NEa website.

 • Terug naar Inhoud
 • Waarschijnlijk zal het kabinet aanstaande vrijdag een oordeel vellen over de wet die de luchtvaart van en naar Nederland opneemt in het Europese systeem voor emissiehandel. Na een positief besluit kan het wetsvoorstel voor een spoedadvies naar de Raad van State.

  De bedrijven die in Nederland met de wet te maken gaan krijgen hebben al voorinzage kunnen krijgen in het wetsontwerp. In ťťn geval is daar een reactie op gekomen, van KLM en Martinair gezamenlijk. "De reactie ging vooral over enkele elementen in de wet die nogal complex waren. Die hebben we in onze reactie verduidelijkt," zegt Karin Verschueren van VROM.

  Tegelijk heeft de Klimaatcommissie van Europese lidstaten recent een ontwerp-richtsnoer voor de monitoring en rapportage over emissies goedgekeurd. Het voorstel moet nog door het Europese Parlement worden goedgekeurd. Haast is daarbij geboden, omdat de luchtvaartbedrijven al per 1 september aanstaande hun monitoringsplannen moeten indienen, teneinde in 2010 te kunnen starten met monitoren . "Dat is inderdaad kort dag," beaamt Karin Verschueren van VROM. "Maar wij doen er alles aan om de wet op zo'n kort mogelijke termijn in werking te laten treden en verder zal de NEa een communicatietraject opstarten "."

  De 'guidelines' schrijven bijvoorbeeld voor hoe de tonkilometers (vracht x afstand) moeten worden berekend, welke emissiefactor er geldt voor de drie standaardsoorten brandstof en hoe het brandstofverbruik moet worden gemeten.

 • Terug naar Inhoud
 • Begin deze maand hebben enkele tientallen bedrijven en andere organisaties zich door de ministeries van VROM en EZ laten informeren over de herziening van het EU emissiehandelssysteem voor broeikasgassen vanaf 2013. Twee onderwerpen kwamen zeer nadrukkelijk aan de orde: wie heeft recht op gratis emissierechten en hoe worden die gratis rechten gealloceerd?

  Hoewel de industrie en de energiebedrijven aanvankelijk de rechten via de veiling zouden moeten krijgen, is de uiteindelijke versie van de EU richtlijn voor emissiehandel een stuk milder. De energiebedrijven zullen inderdaad wel naar de veiling moeten, al kunnen sommige lidstaten 'uit eigen zak' hen deels gratis rechten toewijzen.

  In de uiteindelijke versie van de EU richtlijn zijn ook regels gedefinieerd om te voorkomen dat de overige industriŽle deelnemers aan emissiehandel concurrentievervalsing ondervinden ten opzichte van bedrijven buiten de EU. De noodzaak om rechten te kopen, zou kunnen leiden tot de vlucht van productie naar landen buiten de EU met mildere emissiewetten. Die regels ter bestrijding van 'carbon leakage' zijn zo ruim dat het overgrote deel van de overige industrie vermoedelijk gratis rechten zullen krijgen.

  Paul van Slobbe van EZ: "Voor heteind van het jaar moet duidelijk zijn welke de carbon leakage sectoren zijn. Dus daar wordt al druk aan gewerkt. De Nederlandse overheid heeft daarvoor al lijsten moeten aanleveren bij de Europese Commissie met gegevens." Ook de industrie zelfen Eurostat leveren gegevens aan Brussel.

  Overigens zal het gevaar van carbon leakage een stuk kleiner worden als in december in Kopenhagen een mondiaal akkoord over emissiereductie wordt gesloten. In dat geval zullen de regels voor veiling en gratis rechten weer worden herzien.

  Zie voor meer informatie over carbon leakage de site van de Europese Commissie.

  Benchmarking

  De gratis rechten zullen vanaf 2012 niet langer nationaal, maar Europees worden gealloceerd. Dat zal gebeuren op grond van zogenoemde 'benchmarks', die - vermoedelijk per product - bepalen aan welke missienorm dat product moet voldoen. Momenteel onderzoeken adviesbureaus Ecofys, ÷koInstitut en Fraunhofer Institut een onderzoek uit naar de benchmarks en eventuele fall-back opties (als een benchmark niet goed kan worden uitgevoerd).

  In een recente studie voor de Europese Commissie hebben Ecofys en Fraunhofer al een elftal basisprincipes uitgewerkt. Zo moet de benchmark gebaseerd worden op de efficiŽntste technologie voor een bepaald product, en mag er geen onderscheid gelden tussen oude en nieuwe fabrieken of verschillende productiemethoden voor eenzelfde product. De Commissie moet over dit alles, in samenspraak met de lidstaten, overigens nog een besluit nemen.

  Zie voor meer informatie over benchmarking en het emissiehandelssysteem op de site van de Europese Commissie.

 • Terug naar Inhoud

 • Ten opzichte van de eerste twee fases in de Europese emissiehandel (2005-2007 en 2008-2012) zal de toewijzing van de emissierechten in de derde fase, vanaf 2013, veel nadrukkelijker vanuit Brussel plaatsvinden. Dat heeft directe gevolgen voor de manieren waarop bedrijven hun invloed op de methoden voor toewijzing voorbereiden.

  "Bedrijven die willen lobbyen kunnen drie dingen doen," zegt Marco Mensink, Directeur Energie en Milieu namens de Europese koepel van de papierindustrie CEPI in Brussel. "Via de nationale overheid en de klimaatcommissie van de lidstaten kunnen zij nog altijd invloed uitoefenen. Een tweede manier is via een sterke Europese brancheorganisatie in Brussel de boodschap overbrengen, en een derde is de onderlinge verbinding tussen die twee: zorgen dat nationale activiteiten worden gekoppeld met de Europese en andersom."

  Mensink had in de eerste twee fases in Nederland namens de papierindustrie zitting in projectgroepen met de overheid. "Nu zitten we direct aan tafel met de Commissie en praten bijvoorbeeld over benchmarking. Inderdaad een soort Brussels poldermodel dus. Daarin is helaas geen plaats voor die ene casus van fabriek X., maar moeten we de positie van de Europese papierindustrie als geheel duidelijk maken. Daarin komen we dus ook de federaties van de cement- of de staalindustrie tegen, die soms concurrerende boodschappen kunnen hebben."

 • Terug naar Inhoud

 • Binnen het Europese systeem voor emissiehandel blijkt de economische crisis grote gevolgen te hebben voor projecten die moeten leiden tot emissiereductie. Zes van de tien bedrijven die in CO2-rechten handelen geven aan dat ze projecten om emissie rechten te genereren hebben teruggeschroefd, uitgesteld of afgeblazen als gevolg van de economische crisis.

  Dit is een van de belangrijkste resultaten van een enquÍte die CO2-marktanalist Point Carbon heeft gehouden onder bedrijven in 116 landen. Uit het recent gepubliceerde rapport, getiteld Carbon 2009, blijkt ook dat 87% van de ondervraagden verwacht dat de Europese CO2-prijs in 2010 onder de € 25/ton zal liggen.

  De economische situatie heeft geleid tot een afnemende industriŽle activiteit. Als gevolg hiervan hebben bedrijven minder emissierechten nodig dan zij oorspronkelijk verwachtten. Het aantal respondenten dat aangaf een surplus aan emissierechten te hebben is gestegen van 15% in 2008 naar 24% in 2009.

  De respondenten tonen wel vertrouwen in het herstel van de CO2-markt op de lange termijn. Bijna de helft verwacht een Europese CO2-prijs van boven de €35/ton in 2020. Bovendien verwacht 90% van de ondervraagden dat de Verenigde Staten in 2015 een eigen emissiehandelsmarkt zal hebben, in navolging van het Europese systeem.

 • Terug naar Inhoud

 • Bij het afsluiten van het handelsjaar 2008 is gebleken dat er soms onduidelijkheid is over de vraag welke bedrijfslocaties welke emissiefactor voor aardgas mogen gebruiken.
  Op de NEa-site staat de informatie over welke emissiefactor van toepassing is.

  Volgens de NEa is het daarbij belangrijk de methode te volgen die staat omschreven in het vergunde monitoringsplan.

 • Terug naar Inhoud

 • Om bedrijven die hun handelsjaar 2008 moeten afsluiten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is de Helpdesk NEa van 23 maart t/m 31 maart 2009 tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 uur t/m 17.00 uur. Telefoon: 070-339 52 50, e-mail: nea@minvrom.nl.

 • Terug naar Inhoud
 • In de afgelopen weken hebben 68 bedrijfslocaties van de ministeries van VROM en EZ een ontwerpbesluit gekregen voor de toewijzing van broeikasgasemissierechten over de periode 2008-2012. Het gaat om de zogenoemde nieuwkomers: bedrijfslocaties of uitbreidingen daarvan die vanaf 1 januari 2007 in bedrijf zijn gesteld en deelnemen aan het systeem van CO2-emissiehandel.

  Tot zes weken nadat de ontwerpbesluiten ter inzage zijn gelegd kunnen hiertegen zienswijzen ingediend worden bij VROM. Ook de Europese Commissie moet nog akkoord gaan met de toewijzing die Nederland voorstelt.

  Als de toewijzingsbesluiten na deze procedures definitief zijn genomen, zal de NEa de rechten voor 2008 en 2009 op de rekeningen van de betreffende bedrijfslocaties storten. De planning is dat dit begin april zal gebeuren. Met de beoogde toewijzing zijn 18,6 miljoen rechten voor de hele periode 2008-2012 gemoeid, die 18,6 miljoen ton CO2-uitstoot vertegenwoordigen.

  Voor meer informatie over de toewijzing aan nieuwkomers is mr. S.J. Laman Trip van het ministerie van VROM beschikbaar (070-339 28 00). Meer informatie over het storten van de rechten is verkrijgbaar bij de Helpdesk NEa: 070-339 52 50 of mailen naar: nea@minvrom.nl.

 • Terug naar Inhoud
 • Op de website van het Productschap Tuinbouw (PT) is een aparte sectie geopend met informatie over emissiehandel voor tuinders van bloemen en groenten en fruit. De website geeft een overzicht van informatie die relevant is voor de tuinbouw sector, inclusief links naar achterliggende informatie.

 • Terug naar Inhoud

 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).