******************************************************************************************************
Indien u dit kunt lezen wordt de onderstaande nieuwsbrief niet correct door uw mailprogramma getoond.
Een correcte HTML weergave van deze nieuwsbrief kunt u zien door het hiernavolgende webadres te kopiŽren
en vervolgens te plakken in uw webbrowser:
http://www.emailnieuwsbrieven.nl/sbo/EcoFys/showarch.asp?LijstID=1123&BriefID=11769&Persoonid=[SysPersoonID]
******************************************************************************************************
 
nr. 67
29 mei 2009

Vorige week heeft de Raad van State in haar zogenaamde 'tussenuitspraak' drie van de ruim veertig beroepen naar aanleiding van de toewijzing van emissierechten aan Nederlandse bedrijven gehonoreerd. Voor deze drie bedrijven moet de overheid de toewijzing aanpassen of beter motiveren.

Ruim veertig bedrijven hadden beroep ingesteld tegen het nationaal toewijzingsbesluit dat emissierechten toewijst voor de periode 2008-2012. De drie beroepsschriften (van Corus, Essent NV en NXP Semiconductors) gaan alle om kleine punten, die geen grote reparaties in het toewijzingsbesluit inhouden.

Bij Corus moet een aanpassing plaatsvinden in verband met de stroom koolstofhoudend hoogovengas naar Nuon; bij Essent blijkt de motivering van de emissiefactor voor kolen gebrekkig. Beroepen over zwaarwegende issues zoals procesemissies en de windfall-profit-korting vonden bij de Raad geen gehoor. VNO-NCW energiesecretaris Frits de Groot: "Dit is een rechterlijke uitspraak, dus wij leggen ons hierbij neer."

De uitspraak zal hooguit tot een minimale extra toewijzing leiden. "Dat betekent dat er dus geen consequenties zijn voor (alle) andere bedrijven," zegt Paul van der Lee van VROM, die de reacties op de beroepen coŲrdineerde. "Er was een reserve voor de uitkomst van juridische procedures van 2,4 miljoen emissierechten voor de gehele periode. Maar omdat je tevoren niet weet hoe de uitspraak uitvalt, wisten we niet zeker of dat voldoende zou zijn. We moesten dus een slag om de arm houden bij de overige toewijzingen. Die hoeven we nu niet te wijzigen. Ook kunnen we nu aan de gang met de 16 miljoen te veilen emissierechten."

Het nationaal toewijzingsbesluit is gebaseerd op het nationaal toewijzingsplan, waarin staat beschreven wat de criteria zijn om emissierechten aan bedrijven toe te wijzen. Bedrijven konden beroep aantekenen als ze vonden dat de toewijzing aan hun installaties niet volgens deze criteria was berekend.

De Raad van State geeft de ministeries van VROM en EZ tien weken de gelegenheid om het toewijzingsbesluit voor deze drie bedrijven te herzien. Hier kan wederom beroep tegen worden aangetekend. In oktober 2009 volgt de definitieve uitspraak van de Raad van State over het herziene toewijzingsbesluit.

 • Terug naar Inhoud
 • Vorige maand heeft de Europese Commissie een eerste indicatieve lijst van sectoren gepubliceerd die volgens de eerder vastgestelde criteria blootstaan aan het risico van 'carbon leakage'. Al die sectoren samen zijn goed voor meer dan 90% van de industriŽle emissies die onder het Europese systeem voor emissiehandel vallen.

  In het systeem voor emissiehandel vanaf 2012 is een speciale positie ingeruimd voor de 'carbon leakage' sectoren. Bedrijven in deze sectoren zouden vanwege oneerlijke concurrentie kunnen wegvluchten naar landen buiten de EU met een minder streng regime. Bij ontbreken van een mondiaal klimaatakkoord zouden deze bedrijven niet hoeven meedoen aan een veiling van emissierechten, maar hun rechten gratis krijgen. Dit betekent nog niet de bedrijven alle rechten krijgen die ze nodig hebben. Ook deze bedrijven moeten bijdragen aan het behalen van de doelstelling.

  Een definitief besluit kan pas worden genomen na de onderhandelingen over een mondiaal akkoord, in december in Kopenhagen. Op aandringen van de industrie is toch al een lijst gepubliceerd van de sectoren die daarvoor in aanmerking komen.

  Volgens de criteria vallen sectoren onder 'carbon leakage' als zij CO2-kosten maken die hoger zijn dan 5% van de toegevoegde waarde van het bedrijf en daarnaast meer dan 10% van hun productie exporteren. Als zij meer dan 30% exporteren, hoeven de sectoren niet meer aan het kostencriterium te voldoen.

  De lijst die nu is gepubliceerd is nog voorlopig, maar ziet er wat betreft Frits de Groot van VNO-NCW al redelijk compleet uit. "Er zijn nog wat vragen rond de zuivel, het papier en wat chemiesectoren, en ook de kunstmest. Die worden nu nog tot de overblijvende 10% gerekend, maar dat is zeker voor een 'global commodity' als kunstmest vreemd. We moeten dus nog een keer goed naar die 10% kijken." Volgens de laatste berichten uit Brussel is nu ook de kunstmest aan de lijst toegevoegd.

  Als bij het uitblijven van een Kopenhagen-akkoord definitief wordt besloten tot (grotendeels of geheel) gratis toewijzing van emissierechten aan carbon leakage sectoren, zal dat gebeuren op basis van vergelijking van emissiefactoren in alle bedrijven in ťťn sector. "Die benchmarking is een enorme kluif met veel technische details die moeten worden opgelost," constateert Frits de Groot. "Daar wordt nu hard aan gewerkt en gelukkig wordt de industrie daarbij goed betrokken. Er is veel kennis over benchmarking bij de industrie."

 • Terug naar Inhoud
 • De ministeries van VROM en EZ gaan binnenkort een openbare consultatie houden voor een aanpassingswet voor CO2-emissiehandel. Het concept van deze wet wordt binnenkort gepubliceerd op de website van SenterNovem.

  Het gaat om een viertal wijzigingen in de wet. Ten eerste wordt de procedure voor de vergunningverlening, zowel voor bestaande deelnemers aan emissiehandel als voor nieuwkomers, vergemakkelijkt en verkort, van zes naar ongeveer vier maanden. Een uitgebreide openbare vergunningsprocedure vervalt.

  Daarnaast zullen verzoeken van nieuwkomers om emissierechten pas na ingebruikname van een nieuwe installatie in behandeling worden genomen, in plaats van op de vaste meldingsdatum van 1 september.

  Het wetsvoorstel zal ook enkele bepalingen bevatten over specifieke typen emissierechten. Het wordt mogelijk gemaakt om een aantal CDM- en JI-rechten naar een volgende periode mee te nemen en het wordt mogelijk gemaakt om AAU's te bezitten. Het bezit van tijdelijke emissierechten (t en lCER's) wordt verboden.

  Ten slotte bevat het concept ook voorstellen hoe de opvang, transport en opslag van CO2 moeten worden gekoppeld aan het systeem voor emissiehandel. "Dat is noodzakelijk ter voorbereiding van demonstratieprojecten in Nederland," zegt Rick van Vliet van VROM.

 • Terug naar Inhoud
 • Alle emissierechten die bedrijven nodig hadden voor het afdekken van de CO2-en NOx-emissies in 2008 zijn tijdig afgeboekt van de rekeningen van de bedrijven in het Register. Die verplichting gold dit jaar voor 423 bedrijven.

  Volgens opgave van de Nederlandse Emissieautoriteit NEa hadden 408 van de 423 bedrijven tijdig (voor 1 april) hun emissieverslag ingediend. Voor twaalf bedrijfslocaties die niet op tijd waren heeft de NEa handhavingsrapporten opgesteld endrie bedrijfslocaties kregen een voornemen tot een last onder dwangsom. Alle vijftien bedrijven leverden binnen de gestelde termijn de informatie alsnog aan.
  Veertig bedrijfslocaties krijgen te maken met nadere onderzoeken op grond van analyse van de aangeleverde emissiecijfers, opmerkingen van de verificateurs in de verklaringen en op grond van informatie uit eerder uitgevoerde toezichtsbezoeken. Van minimaal acht van die locaties worden de emissiecijfers ambtshalve vastgesteld.
  Volgens de officiŽle cijfers van de Europese Commissie die half mei zijn gepubliceerd, hebben de bedrijven binnen het Europese handelssysteem 3,06 % minder broeikasgas uitgestoten dan in 2007. De Commissie concludeert dat het systeem nu verschil gaat maken. In de tweede handelsperiode 2008-2012 moeten de emissies gemiddeld met 6,5% omlaag.

  Europees Milieucommissaris Stavros Dimas: "De 3% daling is gedeeltelijk te danken aan bedrijven die als antwoord op een hoge CO2-prijs reductiemaatregelen hebben genomen, voordat de economische crisis begon."Dit moet andere landen inspireren om soortgelijke systemen op te zetten, die met het Europese system kunnen koppelen om zo een sterkere mondiale koolstofmarkt te scheppen."

  Voor het volledige persbericht zie de Europese Commissie.

 • Terug naar Inhoud
 • De energiecommissie in het Amerikaanse Congres heeft op 21 mei de 'Climate Bill' goedgekeurd met 33 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Dit wetsvoorstel streeft naar een CO2-emissiereductie van 17% in 2020 ten opzichte van 2005 en omvat onder andere de invoering van een Amerikaans emissiehandelssysteem vanaf 2012. Het emissiehandelssysteem zou 85% van de Amerikaanse emissies moeten beslaan.

  Het belangrijkste discussiepunt in het voorstel was de toewijzing van emissierechten. Hoewel het oorspronkelijke voorstel deze kwestie openliet, had president Obama zich uitgesproken vůůr het veilen van alle emissierechten. Vooral de Republikeinen waren hier fel op tegen. In het goedgekeurde voorstel wordt nu 85% van de emissierechten gratis toegewezen; de rest wordt geveild. De gratis toewijzing zal geleidelijk afgebouwd worden naar nul tussen 2026 en 2030.

  De afgelopen weken werd uitvoerig gediscussieerd in het Amerikaanse congres over dit wetsvoorstel van congresleden Henry Waxman en Edward Markey (zie ook Nieuwsbrief Emissiehandel nr.66 ). Het oorspronkelijke wetsvoorstel werd in dit proces al op veel punten aangepast. Op 21 mei werd het voorstel goedgekeurd door de energiecommissie in het Congres.

  Naar verwachting zal het voorstel deze zomer worden goedgekeurd door het gehele Congres, waarin de Democraten een meerderheid hebben. Voor die tijd moet het ook nog wel worden goedgekeurd door een aantal andere commissies, zoals de belastingcommissie, en zal het wetsvoorstel nog op vele punten worden aangepast. President Obama heeft aangegeven het wetsvoorstel om te willen zetten in een wet voor het eind van 2009.

  De 'Climate Bill', waarin onder meer ook wetten voor duurzame energie, energiebesparing en schoon fossiel zijn opgenomen, is in zijn huidige vorm sterk bekritiseerd door verschillende milieuorganisaties, waaronder Greenpeace. Volgens Greenpeace is het oorspronkelijk voorstel zodanig verwaterd als gevolg van de lobby van de energie intensieve industrie dat het onvoldoende effectief is tegen klimaatverandering.

 • Terug naar Inhoud
 • Binnenkort zal het wetsvoorstel voor het onderbrengen van de luchtvaart in het systeem voor CO2-emissiehandel naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Een spoedprocedure van ongeveer een maand bij de Raad van State leverde slechts enkele kleine wijzigingen naar aanleiding van het advies op.

  In de brief aan de Kamer zal ook aan het Parlement om een spoedbehandeling worden gevraagd van de wijziging in de Wet Milieubeheer. De wet kan dan wellicht nog dit jaar worden aangepast.

  De betrokken luchtvaartmaatschappijen hebben inmiddels al kennis kunnen nemen van de ontwerp-wetsvoorstellen door verschillende communicatie-activiteiten van de NEa.. "Ten opzichte van de eerdere wetteksten is er niets wezenlijks veranderd," aldus Karin Verschueren van het ministerie van VROM.

 • Terug naar Inhoud
 • De NEa organiseert twee workshops over CO2-emissiehandel voor luchtvaartexploitanten. Luchtvaartexploitanten moeten uiterlijk 31 augustus 2009 hun monitoringsplan bij de NEa indienen.

  De workshops besteden onder andere aandacht aan het opstellen van zo'n monitoringsplan en aan de overige verplichtingen die luchtvaartexploitanten in het kader van de emissiehandel zullen ondervinden. De workshop op 10 juni is gericht op grote luchtvaartmaatschappijen. De workshop op 18 juni focust op kleinere luchtvaartexploitanten.

  Meer informatie is beschikbaar op de site van de NEa.

 • Terug naar Inhoud
 • De Nederlandse deelnemers aan het systeem van NOx-emissiehandel hebben in 2008 minder NOx uitgestoten dan in 2007 (-7,3%, van 69,2 kton naar 64,1 kton NOx). Dit heeft de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) recent bekend gemaakt. De cijfers over 2008 passen in de trend van dalende NOx-uitstoot sinds de start van emissiehandel in 2005.

  De lagere uitstoot betekent dat de bedrijven die moeten deelnemen aan NOx-emissiehandel minder verzuring en smog hebben veroorzaakt. De NEa heeft ook de NOx-uitstoot per bedrijf dat onder emissiehandel valt gepubliceerd. Ook is door de NEa een nadere analyse van de NOx-uitstootgegevens over 2005-2008 uitgebracht.

  De definitieve uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2008 http://www.emissieautoriteit.nl/mediatheek/nea-publicaties/kennisgevingen/2009-05-15%20naleving%20CO2%20website.xlsis ook door de NEa gepubliceerd. De totale CO2-uitstoot door de bedrijven in 2008 is 83,5 Mton. Dit getal is niet te vergelijken met vorige jaren, omdat de doelgroep van CO2-emissiehandel van 2007 op 2008 ingrijpend veranderd is.

  In 2005 is het systeem van emissiehandel gelanceerd om de uitstoot van NOx en CO2 door de zware industrie omlaag te brengen. De NEa ondersteunt de uitvoering van emissiehandel en toetst als toezichthouder de naleving van de regels.

 • Terug naar Inhoud
 • Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de ministeries van EZ en VROM en door VNO-NCW, die gezamenlijk de Kerngroep CO2-Emissiehandel vormen. De nieuwsbrief staat onder redactie van Ecofys Publishing (eindredacteur Rolf de Vos).